Xenical hgh phentermine quit smokin, information on phentermine 37.5, dilaudid and tramadol

Xenical hgh phentermine quit smokin

Costs of COPD in Sweden According to Disease Severity. Global Markets for Asthma and COPD Drugs, Report Code: PHM059A, Published: October 2009, BCC Research KUNDER OCH KUNDNYTTAN PharmaLundensis substans IodoCarb(r) ar idag inte ett fardigutvecklat lakemedel.

Bolagets potentiella framtida kunder ar KOL-sjuka saval i Sverige som i ovriga varlden. Kundnyttan av ett fardigt lakemedel ar avsevard da det idag inte finns ett lakmedel som pa ett effektivt satt kan behandla sjukdomen.

Ett lakemedel som effektivt kan xenical hgh phentermine quit smokin behandla KOL skulle innebara en minskad dodlighet i sjukdomen samt bespara manga manniskor onodigt lidande. KONKURRENTER Savitt Bolaget kanner till finns det idag inget lakemedel som kan bota KOL. Sjukdomen behandlas idag med en del lakemedel (anti-kolinergika eller en kombination av 62-stimulerare och kortison), trots att effekten av dem ar svag. De lakemedelsforetag som tillverkar dessa lakemedel (exempelvis Pfizer och AstraZeneca) bor ses som konkurrenter till Bolaget. PharmaLundensis substans har dock en helt annan verkningsmekanism an konkurrenternas lakemedel. 28 Ytterligare potentiella konkurrenter till PharmaLundensis ar det stora antalet forskare och lakemedelsbolag varlden over som arbetar med att finna effektiva behandlingar till fig buy xanax buy den allvarliga sjukdomen. PATENT Ett bra patentskydd ar nodvandigt for att Bolaget skall kunna uppna en maximal fortjanst. PharmaLundensis har ansokt om anvandarpatent for behandling av KOL och svar astma med joderat aktivt kol. Granskningar av Svenska Patent och Registreringsverket och den internationella patentmyndigheten (PRV) har varit positiva, och man har funnit att ansokan uppvisat xenical hgh phentermine quit smokin alla krav for att beviljas patent (nyhetsvarde, uppfinningshojd samt industriell tillampbarhet). Det finns saledes goda mojligheter att patent kommer att beviljas. Bolagets avsikt ar att inom kort lamna in ytterligare patentansokningar som skyddar substansens tillverkningsmetod och formulering (slow-release beredning). 29 PharmaLundensis skrev under hosten 2009 avtal med Ideon om inflyttning xenical hgh phentermine quit smokin i Ideon BioIncubator. Detta ger Bolaget tillgang till subventionerade laboratorielokaler, samt en rad funktioner som kan vara betydelsefulla for Bolagets verksamhet (exempelvis djurhus, radiak-lab for isotop-arbete samt 80-graders frys). Avtalet galler i hogst xenical hgh phentermine quit smokin tre ar, och har tre manaders lopande uppsagningstid. Darutover har inga andra xenical hgh phentermine quit smokin avtal med storre betydelse for Bolaget undertecknats de senaste tva aren. 30 Memorandum maj 2010 Styrelse och ledande befattningshavare ERIK LUNELL - STYRELSEORDFORANDE Fodelsear: 1939 Styrelseordforande sedan: 2010 Antal aktier: 0 Antal aktieoptioner: 212 950 optioner som Staffan Skogvall stallt ut privat.

Telefonnummer: Kontorsadress: 0708-602 768 Slottsvagen 21, 252 84 Helsingborg Familjeband: Familjeband till styrelseledamoter och ledande befattningshavare saknas Kort historik Erik Lunell borjade sin karriar som apotekare 1969 och blev sedermera Legitimerad Lakare, samt specialist i klinisk farmakologi.Buy hydrocodone online no membership fees
Net order tramadol
Blue phentermine viagra xanax
Angel phentermine viagra xanax