Watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325, drug hydrocodone snorting

Watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325

niet-kasstromen 43 087 37 632 26 836 Mutaties van het werkkapitaal (418) (Stijging)/daling van de lange termijn-vorderingen (11) 14 (16) (Stijging)/daling van de voorraad (17 110) (18 774) (10 505) (Stijging)/daling van de handelsvorderingen (27 924) (11 464) (15 629) (Stijging)/daling van de overige vorderingen 9 465 (6 181) (7 680) (Stijging)/daling van de overlopende activa (1 183) (848) (1 387) Stijging/(daling) van de handelsschulden 15 405 8 706 12 507 Stijging/(daling) van de ontvangen vooruitbetalingen (474) 63 (1 196) Stijging/(daling) van de sociale en watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325 fiscale schulden 2 343 (141) 10 780 Stijging/(daling) van de overige schulden (8 497) 2 812 5 354 Stijging/(daling) van de overlopende passiva (2 487) 2 415 1 013 Totaal mutaties van het werkkapitaal (30 472) (23 398) (6 759) TOTALE KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 49 472 42 158 34 568 2003 2002 2001 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Oprichtingskosten: aanschaffingen (1 111) Immateriele vaste activa: aanschaffingen (20 941) (13 700) (16 031) Immateriele vaste activa: nabetalingen (4 618) Immateriele vaste activa: desinvesteringen 31 112 Materiele vaste activa: aanschaffingen (12 366) (9 724) (10 540) Materiele vaste activa: desinvesteringen 1 818 1 292 3 644 Financiele vaste activa: nabetalingen bestaande participaties (48 481) (2 231) (29 976) Financiele vaste activa: nieuwe participaties consolidatiekring (25 939) (60 033) (21 313) Financiele vaste activa: desinvesteringen 7 500 2 363 Financiele vaste activa: andere aanschaffingen (watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325 4 619) (216) (132) TOTALE KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (110 497) (82 729) (71 985) 3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kapitaalverhogingen in specien (kapitaal + uitgiftepremies) 890 784 98 548 Nieuwe leningen op lange termijn 124 905 1 570 95 141 Terugbetaling leningen op lange termijn (22 331) (113 204) Mutatie van de financiele schulden op ten hoogste een jaar (29 460) 60 112 (55 409) Uitkering dividenden (3 339) (2 141) (1 200) Inkoop eigen aandelen (12 368) TOTALE KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 58 297 (52 879) 137 080 NETTO KASMUTATIE (2 728) (93 450) 99 663 Liquide middelen en geldbeleggingen - begin van het jaar (30 831) (119 278) (17 730) Wijziging in consolidatiekring en overboekingen van openingsposities (5 352) (5 003) (1 885) Omrekeningsverschil op liquide middelen 189 Liquide middelen en geldbeleggingen - einde van het jaar 33 266 30 831 119278 MUTATIE IN LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN (2 728) (93 450) 99 663 63 Totale recurrente kasstroom uit operationele activiteiten (in duizenden euro) 2003 Winst van het boekjaar 36 857 Uitzonderlijk resultaat na belastingen 3 492 Afschrijvingen op positieve consolitatieverschillen 34 158 Afschrijvingen op vaste activa 17 322 Mutaties van het werkkapitaal (30 472) Mutaties voorzieningen voor risico'watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325 s en kosten (6 113) Overige 2 827 58 071 Toelichting bij de geconsolideerde kasstroom tabel Presentatie en doelstellingen van de financieringstabel Doel van de financieringstabel is het verduidelijken van de elementen die van belang zijn voor de wijziging van de beschikbare kasmiddelen van de groep tussen het begin en het einde van het boekjaar. De diverse elementen die de kasmiddelen tijdens het boekjaar bei'nvloeden zijn terug te brengen tot drie activiteiten: •operationele activiteiten; •investeringsactiviteiten; •financieringsactiviteiten. De financieringstabel is opgemaakt volgens de onrechtstreekse methode, dit wil zeggen uitgaande van het netto-resultaat van het boekjaar, aangepast voor elementen die geen kasstroom met zich meebrengen. Commentaren Operationele activiteiten Algemeen dient opgemerkt te worden dat de mutaties in het werkkapitaal gecorrigeerd werden met de openingsbalansen van de vennootschappen bij hun opname in consolidatie. De toename van het werkkapitaal is een watson 3202 hydrocodone acetaminophen 5 325 rechtstreeks gevolg van de uitbreiding van de activiteiten van de groep, evenals van de acquisities tijdens het boekjaar.Apap net site tramadol
Drug combination safesearch turn addiction hydrocodone vicodin aol lortab
Ocd tramadol
Does tramadol block opiates