Morris phentermine pill site, no phentermine prescription required

Morris phentermine pill site

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizend euro) Toelichting 2009 2008 Resultaat exclusief geassocieerde ondernemingen, voor belasting 70 344 58 707 Betaalde belastingen 7 6 060 (9 morris phentermine pill site 289) Afschrijvingen op immateriele vaste activa 4, 9 8 949 8 527 Afschrijvingen op materiele vaste activa 4, 10 9 513 9 658 Waardeverminderingen: voorraden en morris phentermine pill site debiteuren 4 3 137 2 732 (Winst)/verlies hydrocodone bitartrato uit de verkoop van vaste activa (1 785) 104 Wijzigingen in voorzieningen 4 386 (5 668) Interesten en niet-kas financiele posten 6 22 233 31 712 Totale aanpassingen voor niet-kasstromen en betaalde interesten 42 433 47 066 (Toename)/afname in overige vaste activa (141) (789) (Toename)/afname in voorraden 12 11 463 (21 989) (Toename)/afname in handelsvorderingen 13 39 771 (22 130) (Toename)/afname in BTW-vorderingen, belastingsvorderingen en overige vorderingen, exclusief overlopende rekeningen 13 (1 562) (2 537) (Toename)/afname in overlopende activa (455) (726) Toename/(afname) in handelsschulden 7 352 12 185 Toename/(afname) in ontvangen vooruitbetalingen (106) 105 Toename/(afname) in sociale en fiscale schulden 161 (807) Toename/(afname) in overige schulden 1 910 (7 228) Toename/(afname) in overlopende passiva (3 461) (1 431) Toename/(afname) in voorzieningen 219 Totaal wijzigingen in werkkapitaal 54 932 (45 128) Totaal kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 173 769 51 356 Kasstroom van desinvesteringen 52 500 Investeringsuitgaven 9, 10 (27 562) (23 066) Verkochte investeringen 9, 10 4 609 1 845 Wijzigingen in consolidatiekring en transfers van openingsposities 233 630 Betalingen voor bestaande participaties (nabetalingen) en nieuwe participaties 26 (6 287) (18 006) Ontvangen dividenden 2 250 450 Totaal gebruikte kasstromen in investeringsactiviteiten 25 743 (38 147) Kapitaalverhoging in specien 547 Terugkoop van aandelen (47 676) Dividenduitkering 28 (14 014) (11 464) (Terugbetaling)/opname van leningen 19 (171 584) 72 845 Netto betaalde interest 6 (23 090) (27 548) Totale kasstromen uit financieringsactiviteiten (208 688) (13 296) Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van de periode 33 793 35 429 Winsten of verliezen uit wisselkoersverschillen op liquide middelen 612 (1 549) Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van de periode 25 229 33 793 Totaal netto kasstromen van de periode (9 176) (87) De Toelichtingen maken integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening. Verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening •Licht stijgende jaaromzet en Ebitda dankzij sterk 2de semester •Netto winst + 41% ; dividend + 33% •Ruim € 170 miljoen operationele free cash flow •Kostenbasis daalt met € 34 miljoen dankzij besparingsplan 1. Toelichting bij de geconsolideerde resultatenrekening Belangrijke factoren m.b.t. de omzetevolutie Ondanks de economische crisis en een zwakker eerste semester (omzet - 3% in vergelijking met 2008), kon Omega Pharma op jaarbasis toch een lichte stijging van de omzet optekenen van 0,3% ten opzichte van 2008 (+ 1,4% bij ongewijzigde wisselkoersen). De impact van de economische crisis was het sterkst voelbaar in Frankrijk, waar de jaaromzet daalde met 9% in vergelijking met vorig jaar. De versterking van de lokale management structuren en de verscherpte focus op een aantal nieuwe key-categorieen moet drug more tramadol use ervoor zorgen dat deze trend in 2010 een halt wordt toegeroepen. Vooral de generische producten en een aantal nieuwe distributies outperformden dit jaar de eigen merken en zagen hun aandeel in de groepsomzet toenemen. Innovatie zorgde voor een double overnight delivery hydrocodone no prior prescription online doctor consultation digit growth in een aantal belangrijke productcategorieen. Zo kende het merk Aflubin (cough and cold) meer dan een verdubbe- ling van de omzet. Het vernieuwde gamma van XLS en XLS nutrition dat vorig jaar werd gelanceerd, bleef ook dit jaar verder sterk groeien en de Septivon-range die werd uitgebreid met anti-bacteriele doekjes verdrievoudigde zijn omzet. De investering in het natuurlijk haar- kleurmiddel Farmatint, welgekend in Spanje en Zuid- Europa, verbreedde de merkenportefeuille en biedt naar morris phentermine pill site de toekomst toe groeimogelijkheden door middel van cross-selling. Onder de Omega klassiekers merken we vooral de blijvende groei van het Para merk (anti-insecten pro- morris phentermine pill site ducten) met oa Paranix (anti-hoofdluis) op.Edition peters com cache salut 8 buy tramadol cod
Homatropine and hydrocodone
Information on adipex or phentermine
Where to get xanax without prescription