Hydrocodone irregular heartbeat

Hydrocodone irregular heartbeat

Wij kunnen ons innocently addicted to hydrocodone echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de Groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Gent, 2 april 2009 De commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde Bedrijfsrevisor (in duizend euro) 2008 2007 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 16 828 24 577 Omzet 16 815 12 539 Andere bedrijfsopbrengsten 13 12 038 BEDRIJFSKOSTEN 15 338 25 790 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 135 9 870 Diensten en diverse goederen 11 058 11 517 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3 175 2 933 Afschrijvingen 831 1 309 Andere bedrijfskosten 138 161 BEDRIJFSWINST 1 490 (1 213) FINANCIEEL RESULTAAT 743 237 354 WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING 2 233 236 141 UITZONDERLIJK RESULTAAT (853) (11 084) WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 1 380 225 057 BELASTING OP HET hydrocodone irregular heartbeat RESULTAAT (31) (76) NETTO WINST VAN HET BOEKJAAR 1 349 224 981 (in duizend euro) 2008 2007 VASTE ACTIVA 1 144 348 1 136 393 Oprichtingskosten 1 954 2 858 Immateriele vaste activa 2 506 2 794 Materiele vaste activa 1 121 1 141 Financiele vaste activa 1 138 767 1 129 600 VLOTTENDE ACTIVA 145 482 118 163 Vorderingen op ten hoogste een jaar 117 075 45 238 Geldbeleggingen 24 095 63 218 Liquide middelen 1 943 7 833 Overlopende rekeningen 2 369 1 879 TOTAAL DER ACTIVA 1 289 830 1 254 556 EIGEN VERMOGEN 694 310 792 297 Kapitaal 16 465 16 450 Uitgiftepremies 350 376 349 844 Wettelijke reserves 1 646 1 645 Onbeschikbare reserves 24 095 63 213 Overgedragen winst 301 728 361 145 SCHULDEN 595 520 462 259 Schulden op meer dan een jaar 336 840 231 519 Schulden op ten hoogste een jaar 251 277 224 685 Overlopende rekeningen 7 403 6 055 TOTAAL DER PASSIVA 1 289 830 1 254 556 (in duizend euro) 2008 2007 Te bestemmen winstsaldo 362 494 422 772 Te bestemmen winst van het boekjaar 1 349 224 981 Overgedragen winst van het vorig boekjaar 361 145 197 791 Toevoeging aan het eigen vermogen (46 230) (48 524) Aan de wettelijke reserves 1 14 Aan de overige reserves 46 229 48 510 Over te dragen resultaat (301 728) (361 145) Over te dragen winst 301 728 361 145 Uit te keren winst (14 536) (13 103) Vergoeding van het kapitaal 14 536 13 103 Waarderingsregels De waarderingsregels gebruikt voor de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV zijn dezelfde als de gehanteerde regels in het vorige jaar, welke in overeenstemming zijn met het KB van 30.01.2001 ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Statutaire jaarrekening Omega Pharma NV Conform artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen werd in dit jaarverslag een verkorte versie van de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV opgenomen.

Het jaarverslag en het verslag van de Commissaris worden neergelegd en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel. De Commissaris heeft de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV over het boekjaar 2008 gecertificeerd zonder voorbehoud, evenals voor het voorgaande jaar. Alfabetische begrippenlijst Naast de begrippen die in IFRS zijn gedefinieerd worden er in deze jaarbrochure ook andere termen gebruikt. Deze "alternative performance indicators" worden hieronder verklaard. Bedrijfskasstroom: EBITDA, "Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen voor niet-recurrente elementen en na corporate kosten Bedrijfsresultaat: Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten, EBIT ("Earnings Before Interests and Taxes") Bruto marge: Netto omzet verminderd met aangekochte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en ook gecorrigeerd voor wijziging in voorraden, als percentage van de netto omzet EBIT: "Earnings Before Interests and Taxes", Winst (verlies) uit de bedrijfs- activiteiten EBITDA: "Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen voor niet-recurrente elementen en na corporate kosten EBT: "Earnings Before Taxes", Winst voor belastingen, Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten Financieel resultaat: Netto hydrocodone irregular heartbeat financieringskosten, saldo van financieringsopbrengsten en financieringskosten Gearing ratio: Schuldgraad, Netto-financiele schuld als percentage van het totaal Eigen Vermogen Netto capex: Netto kapitaaluitgaven, hydrocodone irregular heartbeat Investeringsuitgaven en geproduceerde activa verminderd met verkopen en buitendienststellingen Netto financiele schuld: De som van langlopende en kortlopende rentedragende financiele verplichtingen vermeerderd met afgeleide financiele instrumenten en verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten Netto omzet: Opbrengsten (revenue) Niet-recurrente elementen: Uitzonderlijke kosten die buiten de gewone bedrijfsvoering vallen Netto resultaat: Winst (verlies) van de periode, geconsolideerd resultaat Schuldgraad: Netto-financiele schuld als percentage van het totaal Eigen Vermogen, "gearing" Werkkapitaal: Voorraad + hydrocodone irregular heartbeat Handelsvorderingen - Handelsschulden 0ME1GA PM ARM A Omega Pharma NV Venecoweg 26 B-9810 Nazareth Tel.Iblce org 8 buy tramadol
Hydrocodone milligrams
Buy xanax without prescription in usa