Hydrocodone in metabolized urine

Hydrocodone in metabolized urine

Bij de kasstroomafdekkingen wordt het effectieve deel van de wijziging in de reele waarde van het afgeleide instrument opgenomen in het eigen vermogen op de balans. Bij de reele waardeafdekkingen wordt zowel de reele waarde van de swap als de wijziging in de reele waarde van de afgedekte bedragen omwille van wijzigingen in wisselkoersen en risicovrije rente opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Dit wordt ook weergegeven in het volgende schema: Afdekkingen door swaps van vaste US dollar-rentevoet Kasstroom- naar vaste euro-rentevoet afdekking a)de reele waarde van de swap a) Afgeleide instrumenten in de balans b)het effectieve deel van de b) het Eigen Vermogen in de balans verwijzing in de reele waarde e797 oxycodone balans van het afgeleide instrument Afdekking door swaps van vaste US dollar-rentevoet naar variabele euro- rentevoet a) de reele waarde van de swap Reele waarde- b) de wijziging in de reele waarde afdekking van de afgedekte bedragen a)Afgeleide instrumenten in de balans b)Financieringskosten in de resultatenrekening De swaps zelf worden dus als afgeleide instrumenten opgenomen op de balans. Initieel worden zij opgenomen tegen reele waarde op de datum waarop een derivatencontract wordt aangegaan. Op elke afsluitdatum worden ze geherwaardeerd aan de reele waarde van dat ogenblik. De reele waarde van de renteswaps wordt berekend als de verdisconteerde waarde van de geschatte toekomstige kasstromen ('discounted cash flow'). De reele waarde van de valutaswaps wordt bepaald aan de hand van de termijnrente voor de betrokken valuta op de markt op de balansdatum. De reele waarde van deze instrumenten weerspiegelt de geschatte bedragen die de Groep op de vervaldatum ofwel zou ontvangen - bij de afwikkeling van gunstige contracten - ofwel zou moeten betalen - om ongunstige contracten stop te zetten. De balanspost 'Langlopende afgeleide instrumenten' met een bedrag van 30,071 miljoen euro verwijst dus naar de reele waarde van de swaps. Van dit bedrag heeft 27,525 miljoen euro betrekking op de swaps voor de US Private Placement. De resterende 2,546 miljoen euro heeft betrekking op andere renteswaps in 2009 (zie verder). De reele waarde wordt niet enkel voor de swaps vastgesteld, maar ook voor de bedragen die worden afgedekt door reele waarde afdekkingen - in casu bepaalde Notes van de US Private Placement. De reele waarde van deze Notes zit, samen hydrocodone in metabolized urine met de niet-afgedekte bankleningen, vervat in de balanspost 'Langlopende rentedragende financiele verplichtingen' die globaal 258,332 miljoen euro bedraagt. Binnen dat totaalbedrag vertegenwoordigen hydrocodone in metabolized urine de US Private Placement Notes 186,840 miljoen euro.

Het reele waarde-effect van zowel de swaps als de Notes bedraagt 0,826 miljoen euro. Voor deze bedragen is nog geen rekening gehouden met het effect van uitgestelde belastingen.

Het effect van de herwaardering van zowel no phentermine prescription required de onderliggende lening als van alle uitstaande swaps, en rekening houdend met het effect van uitgestelde belastingen, bedraagt 0,545 miljoen euro. Dit bedrag kan worden uitgesplitst in een bruto bedrag van 0,826 miljoen euro en -0,281 miljoen euro voor edu kappasig generic xanax het effect van uitgestelde belastingen. Afdekking van de gesyndiceerde lening In de loop van 2009 werden nog twee renteswaps aangegaan ter indekking van het interestrisico op de gesyndiceerde lening.

Het betreffen twee swaps ad 50 en 15 miljoen euro, van een variabele rentevoet naar een vaste rentevoet. Het effectieve deel van de wijziging in de reele waarde van het afgeleide instrument wordt opgenomen in het eigen vermogen op de balans. Het effect van de uitstaande swaps, rekening houdend met het effect van uitgestelde belastingen, bedraagt 1,681 miljoen euro (bruto bedrag van 2,546 miljoen euro en -0,865 miljoen euro uitgestelde belastingen).

Het effect van de herwaardering wordt in de volgende tabel weergegeven. (in duizend euro) Verplichtingen Saldo per 31 december 2007 (3 090) Reele waardeafdekkingen (1 106) waarvan: bruto bedrag, langlopend (1 355) waarvan: bruto bedrag, kortlopend (321) waarvan: uitgesteld belastingseffect 570 Kasstroomafdekkingen (359) waarvan: bruto bedrag (543) waarvan: uitgesteld belastingseffect 184 Saldo per 31 december 2008 (4 555) Reele waardeafdekkingen 831 waarvan: bruto bedrag, langlopend 1 259 waarvan: uitgesteld belastingseffect (428) Kasstroomafdekkingen 5 950 waarvan: bruto bedrag US Private Placement 6 468 waarvan: bruto bedrag gesyndiceerde lening 2 546 waarvan: uitgesteld belastingseffect (3 064) Saldo per 31 december 2009 2 226 Aanvullende toelichtingen bij financiele instrumenten (in duizend euro) Categorie in overeenstemming met IAS 39 Boekwaarde op 31.12 2008 Bedragen opgenomen in de balans volgens IAS 39 Geamor- Kostprijs Reele Reele tiseerde waarde in waarde in kostprijs eigen resultaat- vermogen rekening Bedragen opgenomen in de hydrocodone in metabolized urine balans volgens IAS 17 Reele waarde op 31.12 2008 Financiele activa beschikbaar voor hydrocodone in metabolized urine verkoop AfS 1 940 1 940 n.v.t. Overige vaste activa LaR 820 820 820 Handelsvorderingen LaR 202 242 202 242 202 242 Overige vorderingen LaR 6 976 6 976 6 976 Geldmiddelen en kasequivalenten LaR 33 793 33 793 33 793 Leasingschulden n.v.t. 5 785 5 785 4 865 Bankleningen FLAC 468 814 468 814 438 945 Afgeleide financiele instrumenten (afdekkingen) n.v.t. (6 902) (5 039) (1 863) (6 902) Handelsschulden FLAC 200 930 200 930 200 930 Overige niet-rentedragende verplichtingen FLAC 16 102 16 102 16 102 waarvan: geaggregeerd per categorie in overeenstemming met IAS 39 Beschikbaar voor verkoop AfS 1 940 1 940 n.v.t. Tot einde looptijd aangehouden beleggingen HtM Leningen en vorderingen LaR 243 831 243 831 243 831 Financiele verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs FLAC 685 846 685 846 655 977 Verklaring van de afkortingen: AfS Available for Sale LaR Liabilities and Receivables FLAC Financial Liabilities at Amortized Cost HtM Hold to Maturity n.v.t. niet van toepassing (in duizend euro) Categorie in overeenstemming met IAS 39 Boek- waarde op 31.12 2009 Bedragen opgenomen in de balans volgens IAS 39 Geamor- Kostprijs Reele Reele tiseerde waarde in waarde in kostprijs eigen resultaat- vermogen rekening Bedragen opgenomen in de balans volgens IAS 17 Reele waarde op 31.12 2009 Financiele activa beschikbaar voor verkoop AfS 1 940 1 940 n.v.t. Overige vaste activa LaR 8 352 8 352 10 205 Handelsvorderingen LaR 164 223 164 223 164 223 Overige vorderingen LaR 5 978 5 978 5 978 Geldmiddelen en kasequivalenten LaR 25 228 25 228 25 228 Leasingschulden n.v.t. 5 370 5 370 4 443 Bankleningen FLAC 298 805 298 805 276 878 Afgeleide financiele instrumenten (afdekkingen) n.v.t. 3 373 2 771 602 3 373 Handelsschulden FLAC 215 732 215 732 215 732 Overige niet-rentedragende verplichtingen FLAC 16 498 16 498 16 498 waarvan: geaggregeerd per categorie in overeenstemming met IAS 39 Beschikbaar voor verkoop AfS 1 940 1 940 n.v.t. Tot einde looptijd aangehouden beleggingen HtM Leningen en vorderingen LaR 203 781 203 781 205 634 Financiele verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs FLAC 531 035 531 035 509 108 Leasingschulden en soortgelijke schulden Activa De materiele vaste activa omvatten de volgende bedragen waarbij de Groep een leasingnemer is in een financiele leaseovereenkomst: (in duizend euro) 31.12.2009 31.12.2008 Aanschaffingswaarde - Leasing en soortgelijke rechten 8 959 12 990 Gecumuleerde afschrijvingen (2 477) (5 013) Netto bedrag activa in leasing 6 482 7 977 Het nettobedrag van de leasingschulden en soortgelijke schulden betreft de volgende investeringen: (in duizend euro) 31.12.2009 31.12.2008 Grond 32 528 Gebouwen 6 208 7 346 Installaties, machines en uitrustingen 8 10 Meubilair en rollend materieel 234 93 Netto bedrag activa in leasing 6 482 7 977 Verplichtingen Leasingschulden - minimale leasebetalingen: (in duizend euro) 31.12.2009 31.12.2008 Minder dan 1 jaar 750 723 Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 2 862 2 890 Meer dan 5 jaar 2 037 2 872 Totale minimale leasebetalingen 5 649 6 485 Toekomstige financieringskosten op leasingschulden (279) (700) Contante waarde van de leaseverplichtingen 5 370 5 785 De contante waarde van de leaseverplichtingen is als volgt: (in duizend euro) 31.12.2009 31.12.2008 Minder dan 1 jaar 633 575 Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 2 762 2 461 Meer dan 5 jaar 1 975 2 749 Contante waarde van de leaseverplichtingen 5 370 5 785 Operationele leases De operationele leases houden hoofdzakelijk verband met gebouwen, opslagplaatsen en bedrijfswagens.International online order hydrocodone
Order phentermine consultation prescription
Hydrocodone cough suppressant