Hackeron text buy xanax

Hackeron text buy xanax

Antwerpen, 1 april 2010 De commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde Bedrijfsrevisor \ / X" o O" De v k g a is rn o a.

r va r- a i Hemligheten i bra hudvardsprodukter kan sammanfattas i ett ord: compositan. Det ar blandningen som avgor hur bra slutprodukten blir. Fa ravaror, noga utvalda och ratt sammansatta, ar lika med kvalitativ composita. Varje ingrediens som vi valjer bort minskar risken for oonskade reaktioner. I namnet finns 70-ars kunskap, forvarvad genom forskning och produktutveckling i egna laboratorium. For dig betyder det skonsamma produkter som din hud mar bra av. % "ACO APOTEKENS COMPOSITA f Statutaire jaarrekening Verkorte enkelvoudige resultatenrekening Omega Pharma NV (in duizend euro) 2009 2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 12 687 16 828 Omzet 12 396 16 815 Andere bedrijfsopbrengsten 291 13 BEDRIJFSKOSTEN 13 747 15 338 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 72 135 Diensten en diverse goederen 9 540 11 058 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3 032 3 175 Afschrijvingen 791 831 Andere bedrijfskosten 312 138 BEDRIJFSWINST (1 060) 1 490 FINANCIEEL RESULTAAT (930) 743 WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING (1 990) 2 233 UITZONDERLIJK RESULTAAT (13 186) (853) WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING (15 176) 1 380 BELASTING OP HET RESULTAAT (31) (31) NETTO WINST VAN HET BOEKJAAR (15 207) 1 349 Verkorte enkelvoudige balans Omega Pharma NV (in duizend euro) 2009 2008 VASTE ACTIVA 1 087 922 1 144 348 Oprichtingskosten 1 124 1 954 Immateriele vaste activa 2 192 2 506 Materiele hackeron text buy xanax vaste activa 1 089 1 121 Financiele vaste activa 1 083 517 1 138 767 VLOTTENDE ACTIVA 91 753 145 482 Vorderingen op meer dan een jaar 7 553 Vorderingen op ten hoogste een jaar 55 293 117 075 Geldbeleggingen 24 095 24 095 Liquide middelen 2 296 1 943 Overlopende rekeningen 2 516 2 369 TOTAAL DER ACTIVA 1 179 675 1 289 830 EIGEN VERMOGEN 659 721 694 310 Kapitaal 16 465 16 465 Uitgiftepremies 350 376 350 376 Wettelijke reserves 1 646 1 646 Onbeschikbare reserves 24 095 24 095 Overgedragen winst 267 139 301 728 SCHULDEN 519 954 595 520 Schulden op meer dan een jaar 266 840 336 840 Schulden op ten hoogste een jaar 248 170 251 277 Overlopende rekeningen 4 944 7 403 TOTAAL DER PASSIVA 1 179 675 1 289 830 Enkelvoudige resultaatverwerking Omega Pharma NV (in duizend euro) 2009 2008 Te bestemmen winstsaldo 286 521 362 494 Te generic oxycontin picture bestemmen winst van het boekjaar (15 207) 1 349 Overgedragen winst van het vorig hackeron text buy xanax boekjaar 301 728 361 145 Toevoeging aan het eigen vermogen (46 230) Aan de wettelijke reserves 1 Aan de overige reserves 46 229 Over te dragen resultaat 267 139 (301 728) Over te dragen winst 267 139 301 728 Uit te keren winst (19 382) (14 536) Vergoeding van het kapitaal 19 382 14 536 Waarderingsregels De waarderingsregels gebruikt voor de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV zijn dezelfde als de gehanteerde hackeron text buy xanax regels in het vorige jaar, welke in overeenstemming zijn met het KB van 30.01.2001 ter uitvoering hackeron text buy xanax van het Wetboek van vennootschappen.

Statutaire jaarrekening Omega Pharma NV Conform artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen werd in dit jaarverslag een verkorte versie van de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV opgenomen. Het jaarverslag en het verslag van de Commissaris worden neergelegd en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel. De Commissaris heeft de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV over het boekjaar 2009 gecertificeerd zonder voorbehoud, evenals voor het voorgaande jaar.300 tramadol 100mg
Buy tramadol germany
Health network solution tramadol
Alprazolam ativan diazepam valium xanax