Diet pills discount cheap phentermine

Diet pills discount cheap phentermine

belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 40 270 33 237 28 391 - Belastingen 20 253 19 301 18 033 - Bezoldigingen en sociale lasten 20 017 13 936 10 358 Overige schulden 21 839 73 732 16 626 Overlopende rekeningen 4 356 6 382 2 890 TOTAAL 854 098 767 483 614 535 Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden euro) Jaren afgesloten per 31 december 2003 2002 2001 Bedrijfsopbrengsten 738 812 593 424 436 071 Omzet 724 964 583 292 430 071 Wijziging in de voorraad goederen in bewerking diet pills discount cheap phentermine en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 1 558 590 317 Geproduceerde vaste activa 6 467 2 963 706 Andere bedrijfsopbrengsten 5 823 6 579 4 977 Bedrijfskosten 632 801 504 684 368 231 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 370 403 296 609 218 018 - Inkopen 384 496 305 580 221 940 - Wijziging in de voorraad (14 093) (8 971) (3 922) Diensten en diverse goederen 133 329 107 564 78 255 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 111 085 87 362 62 526 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immateriele en materiele vaste activa 17 322 12 891 8 830 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (942) 430 (355) Voorzieningen voor risico's en kosten (5 171) (4 diet pills discount cheap phentermine 188) (3 964) Andere bedrijfskosten 6 775 4 016 4 921 BEDRIJFSWINST 106 011 88 740 67 840 Financiele opbrengsten 1 594 2 379 1 202 Opbrengsten uit financiele vaste activa 9 3 Opbrengsten uit vlottende activa 306 176 743 Andere financiele opbrengsten 1 279 2 200 459 Financiele kosten 45 197 37 084 31 454 Kosten van schulden 6 764 5 429 9 335 Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 34 157 29 435 21 179 Waardeverminderingen op andere vlottende activa Andere diet pills discount cheap phentermine financiele kosten 4 276 2 220 940 WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING, VCCR BELASTING 62 408 54 035 37 588 Geconsolideerde resultatenrekening 120 (in duizenden euro) - vervolg Jaren afgesloten per 31 december 2003 2002 2001 Uitzonderlijke opbrengsten 7 577 6 019 254 Terugname van waardeverminderingen op financiele vaste activa 7 Terugname voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten 20 60 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 3 048 5 306 108 Andere uitzonderlijke opbrengsten 4 529 686 86 Uitzonderlijke kosten 12 553 10 982 5 649 Uitzonderlijke afschrijvingen op oprichtingskosten, op immateriele en materiele vaste activa 514 122 118 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (3 178) 278 (1 025) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 675 101 33 Andere uitzonderlijke kosten 14 542 10 481 6 523 WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 57 432 49 072 32 193 Belastingen op het resultaat (20 575) (20 360) (17 383) Belastingen (21 267) (20 563) (17 545) Regularisering van belastingen 692 203 162 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 36 857 28 712 14 810 Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (788) (319) GECONSOLIDEERD RESULTAAT 36 857 27 924 14 491 Aandeel van de groep 36 857 27 924 14 491 De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal deel uit van deze resultatenrekening.

Verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde resultatenrekening Uit de jaarrekening blijkt dat de groep Omega Pharma een geconsolideerde netto-winst heeft gerealiseerd van EUR'000 36.857 gedurende het boekjaar 2003 ten opzichte van een winst van EUR'000 27.924 in het boekjaar 2002. De bedrijfsopbrengsten van de groep stegen van EUR'000 593.424 naar EUR'000 738.812 wat een toename van 24 % betekent. In 2003 bedroeg de interne groei ongeveer 11,7 % en de geconsolideerde bruto marge 49,1 %. De belangrijke gebeurtenissen van 2003 zijn de volgende : Business-to-consumer - merkenportefeuille In de loop van 2003 werd sterk geinvesteerd in marketing en merkondersteuning. Qua business-to-consumer werden de merken in de loop van 2003 onderverdeeld in "Stars" (Europese projecten), "Key brands" (lokale prioriteiten) en overige merken. De aandacht zal voornamelijk gevestigd worden op de 5 Star brands (Predictor, Davitamon, Fat Control/ XelleS, Para en Bergasol) en de 38 Key brands (o.a. Bodysol, Poudres T.LeClerc, Innoxa, Clement-Thekan, Azaron, Bebisol, Protical, Ibutop,...) Door de gevolgde Europese strategie, de doorgedreven marketing-inspanningen en de uitbouw van de verkoopsorganisaties in de verschillende landen groeiden alle Stars samen met 45 % in 2003 tot EUR 75,3 miljoen van de totale omzet van Omega Pharma. Stopzetting distributieovereenkomst Pharmacia In mei 2003 werd door Pharmacia eenzijdig beslist om de samenwerking met Omega Pharma stop te zetten. Omega Pharma was zowel in Belgie als in Spanje en Portugal de exclusieve OTC-partner voor Pharmacia. Waarschijnlijk ligt de fusie van Pharmacia met Pfizer, die over een eigen OTC-structuur beschikt, aan de basis van de beslissing. Distributie Medicinale Cannabis Binnen de business unit "business-to-business apotheken" heeft Omega Pharma via een van diet pills discount cheap phentermine haar dochters een exclusief distributiecontract gesloten met het Bureau Medicinale Cannabis van het Ministerie van Volksgezondheid, cod online pharmacy phentermine Welzijn & Sport voor het verdelen van Medicinale Cannabis aan alle apotheken in Nederland.Hydrocodone chronic pain
Mtsu edu lastdata buy xanax
How to order oxycodone
Free prescription tramadol