Phentermine no prescription 4

Phentermine no prescription 4

Hierna wordt de inhoud van de notulen van de betrokken beslissingen weergegeven die de redenen van het tegen- strijdig belang aangeven, alsmede de verant- woording en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vennootschap aanduiden. Raad van Bestuur van 23 mei 2007 "Voorafgaand melden vijf bestuurders, met name de heer Coucke, Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA, Sam Sabbe BVBA en de heer van Jeveren, dat zij mogelijkerwijze een phentermine no prescription 4 belangenconflict hebben in de zin van artikel 523 W. bij het verlenen van kwijting aan respectievelijk Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA, Sam Sabbe BVBA en de heer van Jeveren, in hun hoedanigheid als directielid van de Vennootschap gedurende het boekjaar 2006. Voor Sam Sabbe BVBA, Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA en Ger van Jeveren vloeit dit belangenconflict voort uit het feit dat zij enerzijds bestuurder zijn van de Vennootschap en anderzijds directielid in functie zijn, dan wel waren tijdens het boekjaar 2006.

Voor de heer Coucke vloeit dit belangenconflict voort uit het feit dat hij gedelegeerd bestuurder is van Couckinvest NV dat tevens directielid is van de Vennootschap. De heren Coucke en van Jeveren, alsmede Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA en Sam Sabbe BVBA zullen de Commissaris van de Vennootschap phentermine no prescription 4 op de hoogte brengen van hun belangenconflict. De bestuurders bevestigen verder dat zij geen belangenconflict hebben in de zin van artikel 524 W. bij het verlenen van de kwijting aan de leden van het Directiecomite aangezien deze beslissing, naar het oordeel van de Raad van Bestuur, onder de deminimis-bepaling valt, voorzien in artikel 524 W. De heer Coucke en Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA, Sam Sabbe BVBA en de heer van Jeveren zullen niet verder deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming over de kwijting te verlenen aan respectievelijk Couckinvest NV, Jan Cassiman BVBA, Sam Sabbe BVBA, en de heer van Jeveren. De heer Coucke en Couckinvest NV zullen derhalve de vergadering verlaten wanneer over het verlenen van kwijting aan het directielid Couckinvest NV wordt beraadslaagd en beslist.

Jan Cassiman BVBA zal de vergade- ring verlaten wanneer over het verlenen van kwijting aan het directielid Jan Cassiman BVBA wordt beraadslaagd en beslist. Sam Sabbe BVBA zal de vergadering verlaten wanneer over het verlenen van kwijting aan het directielid Sam Sabbe BVBA wordt beraadslaagd en beslist. De heer van Jeveren zal de vergadering verlaten wanneer over het verlenen van kwijting aan het directielid de heer van Jeveren wordt beraadslaagd en beslist. De rechtvaardigingsgronden voor het verlenen van de kwijting zijn als volgt: Gedurende de looptijd van het boekjaar 2006, heeft de Raad van Bestuur op geregelde tijdstippen een volledig inzicht gekregen in alle notulen en beslissingen van het Directie- comite en heeft de raad op basis hiervan op afdoende wijze kunnen vaststellen dat elk van phentermine no prescription 4 de individuele leden van het Directiecomite phentermine no prescription 4 hun opdracht over het boekjaar 2006 naar behoren hebben vervuld.

De vermogensrechtelijke gevolgen van het verlenen van kwijting zijn de volgende: Het verlenen apotex zolpidem image van kwijting heeft tot gevolg dat elk directielid niet persoonlijk financieel kan worden aangesproken door de Raad van Bestuur voor fouten en inbreuken begaan in de uitoefening van zijn opdracht.

Bij afzonderlijke stemming (per directielid) beslist de Raad van Bestuur unaniem aan elk van de directieleden afzonderlijk kwijting te verlenen voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar people taking tramadol percocet 10 mg 2006." Raad van Bestuur van 20 november 2007 "De Raad van Bestuur bespreekt verder het voorstel om tot 31 maart 2008 onder- steunende corporate diensten te verlenen aan Arseus NV in het kader van een vlotte afsplitsing en verzelfstandiging van de Arseus entiteiten. Voorafgaand melden vier bestuurders, met name de heer Coucke, Couckinvest NV, de heer van Jeveren en de heer Graulich dat zij mogelijkerwijze een belangenconflict hebben in de zin van artikel 523 W.Hydrocodone cheap online
Hydrocodone online site
Adderall online pharmacy