Japanese phentermine viagra xanax

Japanese phentermine viagra xanax

Het comite adviseert bijgevolg dat het verantwoord is de Transactie aan te gaan.

De Raad van Bestuur wijkt niet af van het advies van het comite.

De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat de procedure van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen werd nageleefd. De Commissaris van de Vennootschap zal op de hoogte worden gesteld van het advies van het comite en huidige notulen conform het bepaalde in artikel 524 § 3 van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur bespreekt vervolgens uitgebreid de voorgestelde Transactie en onderliggende documenten.' De conclusie uit het verslag van de Commissaris inzake deze transactie luidt als volgt: 'Wij hebben de financiele gegevens, vermeld in het advies van het comite en de notulen van de Raad van Bestuur afgestemd met onderliggende verantwoordingsstukken.

Op basis van deze werkzaamheden, bevestigen wij de getrouwheid van de gegevens vermeld in het advies van het comite en in de notulen van de Raad van Bestuur.' Evaluatie De Raad van Bestuur staat in voor een periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid met het japanese phentermine viagra xanax oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de Vennootschap. In dit kader zal de Raad van Bestuur om de drie jaar zijn omvang, zijn samenstelling en zijn prestaties evalueren en dit onder leiding van zijn Voorzitter. Tevens wordt er door het Benoemings- en Remuneratie- comite en eventueel door andere personen, intern of extern aan de Vennootschap, een periodieke en individuele evaluatie van de leden van de Raad van Bestuur uitgevoerd. Op basis van de resultaten zal het Benoemings- en Remuneratiecomite, indien toepasselijk, een japanese phentermine viagra xanax verslag opmaken van de sterke en zwakke punten van de leden van de Raad van Bestuur en in voorkomend geval aanbevelingen geven aangaande de benoeming van nieuwe bestuurders of de niet-verlenging van een bestuursmandaat. Ook de Voorzitter van de Raad van Bestuur en zijn rol binnen de Raad van Bestuur worden geevalueerd. Gespecialiseerde comites binnen de Raad van Bestuur Binnen de Raad van Bestuur werd een Auditcomite en een Benoemings- en Remuneratiecomite opgericht. De interne reglementen van beide comites vormen een bijlage bij het Corporate Governance Charter. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur. De comites rapporteren na elke vergadering aan de Raad van Bestuur. Auditcomite Samenstelling van het Auditcomite Het Auditcomite bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en heeft japanese phentermine viagra xanax een minimum van drie leden. Alle leden van het Auditcomite zijn niet-uitvoerende bestuurders en de meerderheid dient te bestaan uit onafhankelijke bestuurders. Het Auditcomite bestaat sinds 1 januari 2009 uit Jan Boone (voorzitter), Benoit Graulich en Lucas Laureys, en met ingang van 6 maart 2009 werd tevens Jean- Louis Duplat lid zodat het Auditcomite in 2009 volledig uit onafhankelijke bestuurders was samengesteld en bijgevolg voldeed aan alle bepalingen van de in 2009 geldende Belgische Corporate Governance Code. Werking van het Auditcomite Werking Het Auditcomite vergaderde in 2009 drie maal en alle leden woonden de vergaderingen bij. Ook de Commissaris woonde de vergaderingen van het Auditcomite bij.

Het Auditcomite evalueerde hoofdzakelijk de verschil- lende processen van de financiele japanese phentermine viagra xanax verslaggeving en evalueerde en adviseerde aangaande de externe en interne audit. Verder heeft het Auditcomite in de loop van 2009 aandacht besteed aan de interne controle- en risicobeheersystemen. Evaluatie Om de drie jaar herziet het Auditcomite zijn interne reglementen, evalueert het zijn doeltreffendheid en doet het hierover desgevallend aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Benoemings- en Remuneratiecomite Samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomite Het Benoemings- japanese phentermine viagra xanax en Remuneratiecomite bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en heeft een minimum van drie leden.

Alle leden van het Benoemings- en Remuneratiecomite zijn niet-uitvoerende bestuurders en de meerderheid dient te bestaan uit onafhankelijke bestuurders. Het Benoemings- en Remuneratiecomite bestond in 2009 uit de volgende leden: Benoit Graulich (voorzitter), Lucas Laureys, Jan Boone en Jean-Louis Duplat zodat het Benoemings- en Remuneratiecomite in 2009 volledig uit onafhankelijke bestuurders was samengesteld en bijgevolg voldeed aan alle bepalingen van de in 2009 geldende Belgische Corporate Governance Code.5mg zolpidem
Buy xanax vicodin online cheap
Neurontin xanax
Meridia versus phentermine
Hydrocodone dependence