Hydrocodone ibu

Hydrocodone ibu

Dessa forfaranden beskrivs narmare under rubriken ''PharmaLundensis vag till ett godkant lakemedel" i detta memorandum. Nar val IodoCarb(r) registrerats som lakemedel avser Bolaget att det primart ska anvandas for svart KOL-sjuka (GOLD 3). Bolagets bedomning ar att substansen kommer att vara effektiv mot samtliga KOL-symptom (sa som bland annat hosta och bronksammandragning). Efter att IodoCarb(r) registrerats som lakemedel kommer nya kliniska applikationer av substansen med sma, men viktiga forandringar att utvecklas. Pa sa satt kan IodoCarb(r) utvecklas enlarger phentermine viagra xanax till en hel serie av substanser med en nagot annorlunda profil for anvandning inom ytterligare omraden, exempelvis astma. En stor fordel med PharmaLundensis substans IodoCarb(r) ar att den innehaller gamla, valbeprovade amnen (jod och kol), som inte bor uppvisa nagra allvarliga toxiska egenskaper i de kliniska studierna.

Detta ar annars ett hydrocodone ibu stort riskmoment vid framtagande av nya lakemedel.

En ny, tidigare oprovad molekyl kan alltid ge ovantade och besvarliga biverkningar. Att IodoCarb(r) idag i stort sett ar fardigutvecklat medfor ocksa att utvecklingskostnaderna for framtagandet av det fardiga lakemedlet hydrocodone ibu bedoms bli laga i forhallande till hydrocodone ibu vad kostnaderna for ett lakemedel normalt kan uppga till.

Substansens namn IodoCarb(r) ar deskriptivt och beskriver dess bestandsdelar iodine (jod) och carbon (kol).

Namnet ar sedan 2009 varumarkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket i Sverige och skyddet kan hydrocodone ibu i ett senare skede utvidgas till ovriga EU-omradet. VETENSKAPLIG BAKGRUND Normal kontraktionsreglering i sma bronker I luftvagarnas slemhinna finns en celltyp som kallas for neuroepiteliala endokrina (NEE) celler. Dessa cellers aktivitetsniva regleras normalt genom deras halt av den fria syreradikalen vateperoxid (H2O2).

Koncentrationen av H2O2 bestams normalt av ett H2O2-producerande NADPH-oxidas, och detta reglerar cellernas aktivitetsniva genom en nara associerad H2O2-kanslig kaliumkanal. Okad produktion av H2O2 oppnar kaliumkanalerna vilket inaktiverar NEE-cellerna, medan en minskad halt av H2O2 istallet aktiverar cellerna. 21 NEE-cellerna frisatter normalt en Epithelium Derived Relaxing Factor (EpDRF) vars uppgift ar att slappna av luftvagarna och halla dem oppna. Om denna mekanism ar aktiv finns det ingen substans, vare sig nervtransmittor eller inflammatorisk mediator, som kan ge en langvarig, stark kontraktion. Det ar Bolagets uppfattning att NEE-cellerna har en nyckelroll for att bestamma diametern pa de sma bronkerna. Vidare anser Bolaget att den forsamrade lungfunktionen hos KOL-sjuka till stora delar beror pa en kontraktion av muskulaturen i sma bronker, och att denna kontraktion ar orsakad av en for liten frisattning av EpDRF. Dagens uppfattning om orsaken till KOL-obstruktionen Den allmanna information adipex phentermine uppfattningen idag ar att KOL beror pa en inflammatoriskt orsakad strukturell nedbrytning av lungvavnaden, snarare an en aktiv kontraktion i luftvagsmuskulaturen. Uppfattningen baserar sig pa att KOL-obstruktionen vanligtvis ar irreversibel och endast i mindre utstrackning paverkas av bronkdilaterare (62-stimulerare) och kortison. Bolagets grundare har dock i studier pa sma humana bronker (vilket ar de luftvagar som drabbas vid KOL) visat att dessa har en mycket lag kanslighet for 62-stimulerare (100-1000 ggr mindre an storre luftvagar). Forklaringen till den daliga behandlingseffekten av 62-stimulerare vid KOL ar darfor, enligt PharmaLundensis uppfattning, att dessa lakemedel har en bristande farmakologisk potens att relaxera sma bronker, snarare an att obstruktionen beror pa en strukturell nedbrytning av de sma luftvagarna. Att storre luftvagar, som ar drabbade vid astma, har en god kanslighet for 62-stimulerare ar val dokumenterat. De sma bronkerna har dock en mycket lagre kanslighet for dagens bronkvidgare, vilket egentligen inte ar overraskande. Att det finns en differentierad kanslighet for reglerande faktorer i vavnader pa olika nivaer ar vanligt i kroppen. I till exempel karlsystemet skiljer sig kontraktionsregleringen i stora karl fullstandigt fran regleringen i sma karl (nervos kontra lokal- myogen kontroll). Kallor: Skogvall S, Dalence-Guzman MF, Berglund M, Svensson K, Mesic A, Jonsson P, Persson CG, Sterner O. Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95. Bolagets hypotes om orsaken till KOL-obstruktionen KOL orsakas vanligtvis av rokning. Cigarettrok innehaller hundratals skadliga amnen, daribland tungmetaller sasom kvicksilver.Ca phentermine site tramadol
Can you take expired hydrocodone
Xanax online pharma
Cor 127 tramadol
Effects from taking prozac oxycodone together