Hydrocodone for sale from foreign pharmacies, vicodin es online pharmacy order, cn you take xnanx with hydrocodone

Hydrocodone for sale from foreign pharmacies

Aktier som nyemitteras kommer att registreras pa person i elektroniskt format.

" Emissionsinstitut och kontoforande institut: Sedermera Fondkommission AB med adress Importgatan 4, 262 73 Angelholm. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Ar Handelse Kvotvarde Okning av antalet aktier Okning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 2006 Bolagsbildning 1 100 000 100 000 100 000 100 000 2009 Aktieuppdelning 0,01 9 900 000 10 000 000 100 000 2009 Nyemission 0,01 530 000 5 300 10 530 000 105 300 2009 Nyemission 0,01 22 500 225 10 552 500 105 525 2009 Nyemission 0,01 95 000 950 10 647 500 106 475 2010 Nyemission 0,01 270 000 2 700 10 917 500 109 175 2010 Fondemission 0,05 436 700 10 917 500 545 875 2010 Nyemission 0,05 600 000 30 000 11 517 500 575 875 2010 Nyemission* 0,05 2 150 000 107 500 13 667 500 683375 *Under forutsattning att emissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad. REGELVERK Bolaget avser folja all lagstiftning, forfattningar och rekommendationer som ar tillampliga pa bolag som ar anslutna till AktieTorget.

Foljande regelverk ar tillampliga: " Aktiebolagslagen " Lagen om handel med finansiella instrument " AktieTorgets anslutningsavtal s. 40 BEMYNDIGANDE Bemyndigande att besluta om emissioner Vid arsstamma den 29 april 2010 bemyndigades styrelsen, i syfte att mojliggora for styrelsen att tillfora bolaget bl.a. rorelsekapital, kapital for foretagsforvarv, forvarv av hydrocodone for sale from foreign pharmacies tekniklosningar och/eller minska bolagets skuldborda genom att lata borgenarer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att under tiden fram till nasta arsstamma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget hogst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berattigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebar utgivande av, hogst 1 300 000 aktier, med eller utan avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt samt med eller utan bestammelse om apport eller bestammelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsratt eller eljest med villkor.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfallen. Bemyndigande att besluta om nyemission hydrocodone for sale from foreign pharmacies Vid arsstamma den 29 april 2010 bemyndigades styrelsen, i syfte att mojliggora for styrelsen att tillfora bolaget rorelsekapital, att under tiden fram till nasta arsstamma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget hogst 2 150 000 aktier, med eller utan hydrocodone for sale from foreign pharmacies avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt. OVRIGT " Det finns inga nyemissioner under registrering. " Utover de bemyndiganden som beskrivs hydrocodone for sale from foreign pharmacies pa foregaende sida finns det inga beslutade men ej genomforda okningar eller ataganden om att oka aktiekapitalet.

" Inga utestaende optionsprogram finns vid upprattandet av detta memorandum. Dock har PharmaLundensis VD och styrelseledamot Staffan Skogvall privat valt att stalla ut optioner till ett antal nyckelpersoner knutna till Bolaget. Dessa beskrivs narmare under rubriken "Privat utstallda optioner", under huvudrubriken "Agarforhallanden" . " Savitt styrelsen kanner till foreligger det inte heller nagra aktieagaravtal mellan Bolagets agare.

" Under senaste och nuvarande rakenskapsaren har inga officiella uppkopsbud gjorts av nagon tredje part. " Om emissionen som beskrivs i detta memorandum fulltecknas kommer 2 150 000 aktier att nyemitteras. Det innebar en utspadning om 15,7 procent for befintliga aktieagare som inte tecknar aktier i den aktuella emissionen. " Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns darfor inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att salja vardepapper i denna emission.

41 " PharmaLundensis har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) hydrocodone for sale from foreign pharmacies for sin aktie i samband med listningen pa AktieTorget. Syftet ar att framja en god likviditet i aktien samt sakerstalla en lag spread mellan kop- och saljkurs i den lopande handeln.Adipex org phentermine site xenical
Drug store price hydrocodone online
How long does hydrocodone urine screen
Buy hydrocodone lortab codiene
Buying xanax online