Phentermine canada pharmacy

Phentermine canada pharmacy

Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennoot- schappen, worden hernieuwd.

De buitengewone algemene vergadering van 15 juli 2003, waarvan de besluiten werden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2003 onder het nummer 03084098, heeft de Raad van Bestuur bovendien gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, ten belope van het maximum aantal toegelaten door artikel 620 §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die verkrijging. Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bij la g e n bij het Belgisch Staatsblad en kan, phentermine canada pharmacy overeenkomstig artikel 620 van het phentermine canada pharmacy Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden. Toegestaan kapitaal (artikel 5 bis van de statuten) Aan de Raad van Bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato twaalf juli tweeduizend en een, waarvan de besluiten werden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 2001 onder het nummer 20010802-392, de bevoegdheid verleend, cod order tramadol om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in een of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van dertien miljoen negenhonderd veertig phentermine canada pharmacy duizend vierhonderd zevenendertig komma vijfenzestig (13.940.437,65) euro.

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op zeven september tweeduizend en een, heeft de Raad van Bestuur besloten tot creatie van vijfenvijftigduizend tweehonderd vijfentwintig (55.225) warrants, die elk recht geven op inschrijving op een nieuw aandeel en dientengevolge tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voor- waarde van uitoefening van de warrants, met een bedrag van maximum vijfenvijftigduizend tweehonderd vijfentwintig (55.225) maal de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte (aanwending toegestaan kapitaal ad 31.721,24 euro). Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op een oktober tweeduizend en een, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderd en twee duizend tweehonderd vijftig euro en negen cent (102.250,09).

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op tweeentwintig oktober tweeduizend en een, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van achtenzestigduizend en elf euro en vierentachtig cent (68.01 1,84). Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op twaalf december tweeduizend en een, werd vastgesteld dat de kapitaalverhoging door uitgifte van maximum twee miljoen vierhonderd en tien duizend (2.410.000) nieuwe phentermine canada pharmacy aandelen, waartoe werd besloten door de Raad van Bestuur op vier december tweeduizend en een, gedeeltelijk werd verwezenlijkt en dat dientengevolge phentermine canada pharmacy het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van een miljoen honderd zesenzeventig duizend zevenhonderd veertig euro en vierenvijftig cent (1.176.740,54 euro).Hcl and tramadol
Effects overdose oxycontin side
Buy zolpidem europe
No prescription xanax hydrocodone overnight delivery
Phenergan aciphex phentermine actos actos ranitidine