Order phentermine online, com dorian hydrocodone online site

Order phentermine online

Het dividend over het boekjaar 2007 (0,50 euro bruto per aandeel) werd uitgekeerd in 2008 en bedroeg in totaal 13,104 miljoen euro. Op de jaarvergadering van 2010 zal een dividend voor 2009 voorgesteld worden van 0,80 euro bruto per aandeel, wat neerkomt op een totaal dividend van 19,382 miljoen euro. Dit te betalen dividend is niet in deze jaarrekening buy xanax no opgenomen. De dividenden op eigen aandelen worden niet geschorst en uitgekeerd aan order phentermine online Omega Pharma NV. Informatie omtrent de Commissaris, zijn vergoeding en de bijkomende diensten De Commissaris van de Vennootschap is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde. (in duizend euro) Bezoldiging voor de Groep audit 2009 Omega Pharma Groep 694 Bezoldiging voor de mandaten van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren 238 Bezoldiging voor de mandaten van de personen met wie PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren verbonden is 456 Bezoldigingen voor bijkomende diensten van de Commissaris voor de Groep Andere controleopdrachten 6 Belastingadviesopdrachten 0 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachen 0 Bezoldigingen voor bijkomende diensten van personen die met de Commissaris verbonden zijn Andere controleopdrachten 0 Belastingadviesopdrachten 26 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachen 23 Het Auditcomite heeft in zijn vergaderingen van 9 december 2009 en 25 augustus 2009 bevestigd dat de bovenvermelde diensten de onafhankelijkheid van de Commissaris niet in het gedrang brengen. Verslag order phentermine online hydrocodone muscle relaxer van de Commissaris aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de vennootschap Omega Pharma NV over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag order phentermine online omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding. Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud Wijhebbende controleuitgevoerdvan degeconsolideerdejaarrekeningvanOmegaPharmaNVen haardochterondernemingen (de "Groep") over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), order phentermine online zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in Belgie van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening omvat de geconsolideerde balans op 31 december 2009, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd totaal opgenomen resultaat voor de periode, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het boekjaar afgesloten op die datum, evenals de samenvatting van de belangrijkste waarderingsregels en andere toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt EUR (000) 1.338.452 en de geconsolideerde resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar, aandeel Groep, van EUR (000) 76.824. Het opstellen van de geconsolideerde phentermine polish viagra xanax jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen bevat van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten, alsook het order phentermine online kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.Bill hydrocodone ru site
5 buy tramadol
Buy xanax overnight delivery to uk