New phentermine discount

New phentermine discount

Directiecomite Benoeming van de leden new phentermine discount van het Directiecomite Omega Pharma NV new phentermine discount heeft een directieco- mite ingesteld in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 over Corporate Governance. De leden van het Directiecomite worden benoemd door de Raad van Bestuur, op basis van aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomite. Rol van het Directiecomite Het Directiecomite is verantwoordelijk voor het management van de Vennootschap. Het oefent de bestuursbevoegdheden uit die de Raad van Bestuur aan het Directiecomite heeft gedelegeerd (binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid en indien niet wettelijk of anderszins uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur). Dit betekent dat het Directiecomite de meest uitgebreide bevoegdheden uitoefent inzake dagelijks bestuur, alsmede inzake fusies, overnames, investeringen en desinvestering, onder- zoek en productontwikkeling, new phentermine discount distributie, aankoop en productie, marketing en verkoop, logistiek en informatica, boekhoudkundige, administratieve en financiele aangelegen- heden, thesaurie, controle over de business unit (managers), juridische aangelegenheden, intellectuele eigendom, how does oxycontin affect society? milieu en vergunnin- gen, human resources, verzekeringen, fiscale en subsidie aangelegenheden en het opmaken van persberichten en de jaarrekening.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het interne reglement van het Directiecomite, dat als bijlage zit vervat bij het Corporate Governance Charter en beschikbaar is op de corporate website. Het Directiecomite vergadert in principe wekelijks. Daarenboven organiseerde het Directiecomite op regelmatige tijdstippen seminaries (in sommige gevallen in de aanwezigheid van alle leden van de Raad van Bestuur) waarop de globale strategie van de Vennootschap werd besproken, de financiele positie grondig werd geanalyseerd en de perso- neelsstructuur werd onderzocht. De Raad van Bestuur ontvangt kopie van de notulen van elke vergadering van het Directiecomite. Vergoeding van het Directiecomite en van de CEO Het globale vergoedingspakket van 2007 voor de leden van het Directiecomite en van de CEO individueel is weergegeven, samen met andere aspecten op het vlak van remuneratie, new phentermine discount in Toelichting 27 bij de geconsolideerde jaarrekening. Deze toelichting is te vinden op pagina 115 van deze brochure. Commissaris In 2007 gebeurde het toezicht door de Commissaris, buy xanax without PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Peter Van den Eynde en Peter Opsomer, Bedrijfsrevisoren. De Raad van Bestuur werd in kennis gesteld dat de heer Peter Opsomer met ingang van 21 januari 2008 niet langer zal new phentermine discount optreden als vaste vertegenwoordiger van de Commissaris bij Omega Pharma, waardoor vanaf die- zelfde datum de heer Peter Van den Eynde de enige vaste vertegenwoordiger is van de Commissaris. Het mandaat van de Commissaris loopt tot en met de jaarvergadering buy where xanax te houden in 2008. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 5 mei 2008 voorstellen om dit mandaat te hernieuwen met een looptijd tot en met de jaarvergadering te houden in 2011.

Details over de remuneratie van de Commissaris in 2007 zitten vervat in Toelichting 30 bij de jaarrekening (pagina 117).

Corporate Governance informatie Corporate Governance Charter Bij beslissing van 23 december 2005, heeft de Raad van Bestuur de eerste versie van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap goedgekeurd. Het Charter is gebaseerd op de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code, waarbij de Raad van Bestuur als doelstelling heeft vooropgezet om de principes van deze Code onverkort en de bepalingen zo nauwgezet mogelijk na te leven. Het Charter werd verder aangevuld met de interne reglementen van de Raad van Bestuur, het Directiecomite, het Auditcomite, het Benoemingscomite en het Remuneratiecomite. Tevens bevat het Charter het door de Raad van Bestuur uitgewerkte beleid betreffende transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders en leden van het Directiecomite. De Raad hydrocodone withdrawls van Bestuur heeft bovendien regels uitgewerkt ter voorkoming van misbruik van voorkennis.Hydrocodone without a prescription cod
Hydrocodone bitartrate without prescription
Alchool hydrocodone
Archive buy info name personal remember tramadol