In stays system xanax, hydrocodone smoke

In stays system xanax

Pensioenverplichtingen De contante waarde van de pensioenverplichtingen is afhankelijk van een aantal factoren die op een actuariele basis worden bepaald aan de hand van een aantal veronderstellingen. De veron- derstellingen die worden gebruikt om de nettokosten (-inkomsten) voor pensioenen te bepalen, omvatten het verwachte langetermijnrendement op de relevante fondsbeleggingen en de discon- teringsvoet. Wijzigingen in deze veronderstellingen zullen een invloed hebben op de boekwaarde van pensioenverplichtingen.

De verplichting met betrekking tot de toegezegde pensioenregelin- gen wordt periodiek berekend door onafhankelijke actuarissen. De boekwaarde van pensioenverplichtingen op 31 december 2007 bedraagt 8,in stays system xanax information about fastin phentermine 369 miljoen euro. Financiele instrumenten De reele waarde van financiele instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt bepaald met behulp van waarderingstechnieken. De reele waarde van de financiele instru- menten wordt berekend door externe experts, op basis van veronderstellingen die voornamelijk gebaseerd zijn op bestaande marktomstandigheden op elke balansdatum. Wijzigingen in deze veronderstellingen zullen een invloed hebben op de boekwaarde van de financiele instrumenten. De boekwaarde van de financiele in stays system xanax instrumenten op 31 december 2007 bedraagt -3,090 miljoen euro (-4,682 miljoen euro lange termijnverplichtingen voor leningen en +1,591 miljoen euro uitgestelde belastingen). Na de beursintroductie van Arseus hebben alle overblijvende activiteiten van de Groep betrekking op de OTC-sector (voorschriftvrije gezondheidsproducten). De segmenten van deze activiteiten zijn geografisch bepaald. De segmentrapportering bestaat enkel uit geografische segmenten. Er zijn geen buy tramadol online order secondaire rapporteringsegmenten meer bepaald. Bijgevolg besliste het management om IFRS 8 vervroegd toe te passen: de bepaling houghton generic xanax van de operationele segmenten gebeurt op basis van de componenten die het management hanteert om de prestaties van de operationele activiteiten vast te stellen en waarop de beslissingen worden gebaseerd. De cijfers van 2006 werden herwerkt naar deze nieuwe segmentrapportering.

Op 31 december 2007 is de Groep georganiseerd in vijf operationele segmenten: 1.Omega Pharma Belgie: de activiteiten in Belgie 2.Omega Pharma Frankrijk: de activiteiten in buy xanax in the Frankrijk 3.Omega Pharma Noord-Europa: de activiteiten in Scandinavie en Duitsland 4.Omega Pharma Zuid-Europa: de activiteiten in Spanje, Italie, Portugal, Griekenland en Cyprus 5.Omega Pharma Rest of World: de activiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en ook in Centraal- en Oost-Europa met inbegrip van Rusland en Oekrai'ne. De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2006 (herwerkt) zijn als volgt: (in duizend euro) Belgie Frankrijk Noord Europa Zuid Europa Rest of World Niet toe- gewezen TOTAAL Totale omzet 230 530 177 262 97 152 129 727 135 227 769 898 Omzet tussen segmenten (in stays system xanax 10 353) (4 487) (760) (127) (24 762) (40 489) Omzet 220 177 172 775 96 775 129 600 110 465 729 409 Effect van omzet tussen de Groep en Arseus 1 287 Omzet incl. omzet tussen de Groep en Arseus 730 696 Bedrijfsresultaat per segment 21 300 10 839 23 400 21 143 27 106 (9 651) 94 137 Financieel resultaat (23 236) Resultaat van voortgezette activiteiten voor winstbelastingen 70 901 Winstbelastingen (11 645) Netto resultaat uit voortgezette activiteiten 59 256 Netto resultaat uit afgesplitste activiteiten 12 883 Netto resultaat van de periode 72 139 De segmentresultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2007 zijn als volgt: (in duizend euro) Belgie Frankrijk Noord Europa Zuid Europa Rest of World Niet toe- gewezen TOTAAL Totale omzet 205 070 200 640 101 923 143 091 182 139 832 863 Omzet tussen segmenten (5 963) (10 285) (2 391) (24 922) (43 561) Omzet 199 107 190 355 99 532 143 091 157 217 789 302 Bedrijfsresultaat per segment 18 336 10 067 23 855 24 915 30 992 (22 171) 85 994 Financieel resultaat (34 437) Resultaat van de periode voor ondernemingen verwerkt via vermogensmutatie 2 106 Resultaat van voortgezette activiteiten voor winstbelastingen 53 663 Winstbelastingen (7 869) Netto resultaat uit voortgezette activiteiten 45 794 Netto resultaat uit afgesplitste activiteiten 108 993 Netto resultaat van de ethex oxycodone 5mg periode 154 787 Andere segmentelementen die werden opgenomen in de resultatenrekening zijn: 31.12.2006 (herwerkt) (in stays system xanax in duizend euro) Belgie Frankrijk Noord Europa Zuid Europa Rest of World Niet toe- gewezen TOTAAL Afschrijvingen en waardeverminderingen 2 941 5 846 1 889 699 1 961 1 244 14 580 Afwaarderingen van voorraad 1 043 (135) 89 169 (1 138) 28 Afwaarderingen van vorderingen 145 6 367 (62) (6) 450 Toename/afname van voorzieningen 105 (622) (479) 185 (279) (1 090) ^ 31.12.2007 (in duizend euro) Belgie Frankrijk Noord Europa Zuid Europa Rest of World Niet toe- gewezen TOTAAL Afschrijvingen en waardeverminderingen 3 368 6 084 2 737 925 2 333 1 562 17 009 Afwaarderingen van voorraad 512 (295) (146) (986) (172) (1 087) Afwaarderingen van vorderingen 15 642 (33) 218 (337) 505 Toename/afname van voorzieningen (20) (106) 149 224 (935) (688) Op 31 december 2006 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven (investeringen) voor de periode die op die datum eindigde, als volgt: (in duizend euro) Belgie Frankrijk Noord Europa Zuid Europa Rest of World Arseus Niet toe- gewezen TOTAAL Totaal aan activa 95 148 249 833 140 675 125 198 358 713 284 980 47 965 1 302 512 Totaal aan passiva 74 285 116 594 21 383 32 617 57 775 90 696 403 427 796 777 Totaal aan kapitaaluitgaven 2 407 5 228 3 466 1 375 2 751 7 366 1 863 24 456 Op 31 december 2007 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven voor de periode die op die datum eindigde, als volgt: (investeringen) Belgie Frankrijk (in duizend euro) Noord Europa Zuid Europa Rest of World Niet toe- gewezen TOTAAL Totaal aan activa 106 465 273 693 136 408 112 870 549 535 147 728 1 326 699 Totaal aan passiva 64 553 130 489 23 622 31 027 88 078 376 in stays system xanax 764 714 533 Totaal aan kapitaaluitgaven 2 682 8 462 3 483 1 582 8 030 2 029 26 268 De activa van de segmenten bestaan in hoofdzaak uit materiele vaste activa, immateriele vaste activa, voorraden, vorderingen en geldmiddelen uit de operaties.Effects oxycontin
Cotton oxy oxycodone pill
Hydrocodone lorcet