Hydrocodone users review comments

Hydrocodone users review comments

Det ar darfor av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillvaxtmojligheter. Andra risker ar forenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till forsaljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbordes ordning och utan ansprakpa att vara heltackande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skal inte beskrivas utan att en samlad utvardering av ovrig information i memorandumet tillsammans med en allman omvarldsbedomning har gjorts. BOLAGET Kort historik PharmaLundensis bildades i augusti 2006. Bolaget har sedan januari 2007 bedrivit forskning kring tungmetallers toxikologi, och relativt hydrocodone users review comments nyligen utvecklade Bolaget substansen IodoCarb(r).

Bolaget har i dagslaget inte genomfort nagra kliniska studier av substansen och har darfor ej heller bedrivit nagon forsaljning eller genererat nagra intakter. PharmaLundensis ar beroende av ett positivt utfall av de kliniska studier som Bolaget avser att genomfora samt godkannande fran myndigheter innan forsaljning av IodoCarb(r) kan inledas. Det finns buy tramadol in west virginia no prescription inga garantier for att IodoCarb(r) uppvisar positiva dreampharmaceuticals buy tramadol online egenskaper i de kliniska studierna eller att ett godkannande fran myndigheter erhalls. Om sa blir fallet innebar det en risk for utebliven lansering av lakemedlet och uteblivna intakter.

Framtida finansieringsbehov PharmaLundensis hydrocodone users review comments framtida forsknings- och utvecklingsarbete samt de planerade kliniska studierna kommer att innebara okade kostnader for Bolaget.

Eventuella forseningar av de kliniska studierna kan komma att innebara att kassaflode genereras senare an planerat. PharmaLundensis genomfor nu en nyemission om cirka 4,8 MSEK. Det finns alltid en risk forknippad med kapitalanskaffning och det finns inga garantier for att den aktuella emissionen fulltecknas. For att tacka kostnaderna for genomforandet av en Fas Ilb-studie samt en eventuell Fas Ill-studie i egen regi ar PharmaLundensis, utover emissionen som beskrivs i detta memorandum, i behov av ytterligare kapital. Det finns inga garantier for att Bolaget kan anskaffa ytterligare kapital. Substansens effekt Bolaget avser att genomfora en Proof of concept-studie med IodoCarb(r) for att visa pa den kliniska effekten av substansen hos svart KOL-sjuka patienter. Det finns inga garantier for att den kliniska studien kommer att pavisa en positiv effekt. Om en positiv effekt ej kan uppvisas skulle det innebara negativa effekter for Bolaget och dess finansiella stallning. Biverkningar Som alltid vid utveckling av nya lakemedel finns det risk for att amnena i lakemedlet uppvisar biverkningar. Sa ar aven fallet hydrocodone users review comments for Bolagets IodoCarb(r), som ar baserat pa joderat aktivt kol. Bade aktivt kol och jod anvands eller har anvants dagligen inom sjukvarden i Sverige och utomlands under langa tider. Amnena ar inte nya, och risken for allvarliga biverkningar torde darfor vara lag. Dock finns det alltid risk for biverkningar i en eller annan form da substanser testas som lakemedel. 54 Den planerade Proof of concept-studien kommer visa ifall IodoCarb(r) ar saker att anvandas som lakemedel, eller om substansen behover modifieras how to separate hydrocodone from acetamenophen pa nagot vis. Det finns inga garantier for att detta i sa fall lyckas. Tillstand fran myndigheter och registrering av lakemedel For att kunna marknadsfora och salja ett lakemedel erfordras tillstand och registrering pa respektive marknad.

Om PharmaLundensis inte lyckas erhalla nodvandiga tillstand och registreringar fran berorda myndigheter pa respektive marknad (exempelvis EMA i Europa och FDA i USA) kan hydrocodone users review comments det medfora negativa konsekvenser for Bolaget i form av minskade eller helt uteblivna intakter. Det finns inga garantier for att PharmaLundensis kommer hydrocodone users review comments att erhalla erforderliga tillstand och registreringar.Intravenous injection of oxycodone
Buy tramadol nice
New phentermine phentermine uk order