Help css order phentermine online, new phentermine phentermine uk order

Help css order phentermine online

De belangrijkste modaliteiten van dit plan zijn: •Aantal warrants: 450.000 die elk toelaten in te schrijven op 1 nieuw aandeel. Het gaat om een doorlopend plan, waarbij de Raad van Bestuur bij elke toekenning een bijzonder verslag zal opstellen.

•Uitoefenprijs van de warrants: het niet gewogen rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het Omega Pharma aandeel, zoals gepubliceerd in de Tijd, gedurende de laatste 30 beursdagen voorafgaand aan het aanbod van de warrants aan de geselecteerde deelnemer, indien de Omega Pharma aandelen worden verhandeld op een Belgische effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt. •Uitoefenperiode: de warrants help css order phentermine online worden uitoefenbaar voor personeelsleden die tewerk gesteld zijn in Belgie ten belope van 20 % per jaar in het vierde, vijfde, zesde, zevende en hydrocodone guaifenesin achtste kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. Voor personeelsleden die niet in Belgie zijn tewerkgesteld en voor belangrijke derden en consulenten ten belope van 20 % per jaar help css order phentermine online in het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. Binnen deze periode kunnen de warrants geheel of gedeeltelijk door de warranthouder worden uitgeoefend gedurende de maand januari binnen de geldigheidsduur van de warrants. •Warrantprijs: de warrantprijs van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants voor personeelsleden die in Belgie tewerkgesteld zijn is gelijk aan 9% van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma NV gedurende 30 beursdagen voorafgaand aan de dag van het aanbod. De warrantprijs van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants voor belangrijke derden en consulenten is gelijk aan 16 % van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma NV gedurende 30 beursdagen voorafgaand aan de dag van het aanbod. Personeelsleden die niet in Belgie tewerkgesteld zijn, betalen geen warrantprijs.

•Op 31 december 2003 werden in totaal 309.450 warrants aanvaard, verspreid over vier tranches; de gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 42,13 EUR. De Raad van Bestuur heeft op 1 april 2003 een derde warrantenplan goedgekeurd ten behoeve van werknemers, belangrijke derden en consulenten van Omega Pharma en/of haar dochtervennootschappen. De belangrijkste modaliteiten van dit plan zijn: •Aantal warrants: maximum 800.000, waarbij de uitoefening van een warrant recht geeft op een nieuw te creeren aandeel mits de storting van de uitoefenprijs. Het gaat om een doorlopend help css order phentermine online plan, waarbij de Raad van Bestuur en de Commissaris bij elke effectieve uitgifte onder het plan de vereiste bijzondere verslagen zullen opstellen. •Uitoefenprijs van de warrants: het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma gedurende 30 beursdagen die de uitgifte voorafgaan. •Uitoefenperiode: de warrants worden uitoefenbaar voor personeelsleden die tewerk- gesteld zijn in Belgie: ten belope van 25 % per jaar in het vierde, vijfde, zesde en zevende kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. Voor personeelsleden die niet in Belgie tewerkgesteld zijn en voor belangrijke derden en consulenten, ten belope van 25 % per jaar in het tweede, derde, vierde en vijfde tramadol kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. Binnen deze periode kunnen de warrants geheel of gedeeltelijk door de warranthouders worden uitgeoefend gedurende de maand juni binnen de geldigheids- duur van de warrants. •Warrantprijs: de warrantprijs help css order phentermine online van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants voor personeelsleden die in Belgie tewerkgesteld zijn is gelijk aan 9% van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma gedurende 30 beursdagen die het aanbod voorafgaan. De warrantprijs van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants voor belangrijke derden en consulenten is gelijk aan 16 % van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma gedurende 30 beursdagen die het aanbod voorafgaan. Personeelsleden die niet in Belgie tewerkgesteld zijn betalen geen warrantprijs. •Op 31 december 2003 werden in totaal 139.110 warrants aanvaard, verspreid over drie tranches.

Het aandeel van Omega Pharma Verdeling van het aandeelhouderschap en transparantiemeldingen per 31 december 2003 Artikel 11 van de statuten bepaalt: Voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 2 maart 1989 op de openbaar- making van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, worden de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd help css order phentermine online en de veelvouden van vijf ten honderd.No phentermine pill
Pharmacy tramadol 120
Letter phentermine viagra xanax
Free shipping tramadol
Order hydrocodone ibuprofen