Edu sites all tramadol hcl, com darcy online order phentermine site

Edu sites all tramadol hcl

Voor de bepaling van deze vaste vergoeding wordt rekening gehouden met de uitgeoefende functie en de marktvoorwaarden. Naast de marktconforme vaste vergoeding, stelt de Raad van Bestuur, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomite, jaarlijks een bonusplan op, zodat de doelstellingen van het Directiecomite overeenstemmen met de doelstellingen van de Vennootschap. De variabele remuneratiecomponent wordt voor alle leden van het Directiecomite op jaarbasis berekend op basis van dezelfde criteria die hoofdzakelijk omzet en edu sites all tramadol hcl rentabiliteit gerelateerd zijn. Voor alle criteria wordt een scoreschaal ontwikkeld, waarmee de remuneratie gemoduleerd wordt naargelang de mate waarin een bepaald criterium werd vervuld. In 2009 waren de objectieve criteria omzet, EBITDA, voorraadniveau, FCF en Kicker op EBITDA (waardoor een bonus van maximaal 117% mogelijk was). Om concurrentiele redenen kunnen hierover geen concrete cijfermatige gegevens worden vrijgegeven. Voor 2009 vertegenwoordigt de maximaal haalbare variabele remuneratiecomponent 29% van de totale vaste en variabele remuneratie van de leden van het Directiecomite.

De Raad van Bestuur behoudt zich verder het recht voor de evaluatie van de criteria individueel of voor het ganse Directiecomite aan te passen op basis van individuele of groepsprestaties binnen of buiten deze criteria.

De warrants worden in voorkomend geval uitgegeven onder Warrantplan 3, goedgekeurd door de Raad van bestuur op 1 april 2003. Elke warrant geeft, mits betaling van een uitoefenprijs, recht op een aandeel van de Vennootschap. De warrants zijn uitoefenbaar ten belope van 25% per jaar vanaf het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. De uitoefenprijs van de warrants is gelijk aan het edu sites all tramadol hcl gemiddelde van de koersen gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de uitgifte van de warrants. Voor edu sites all tramadol hcl de bepaling van het aantal toe te kennen warrants wordt rekening gehouden met de functie van het betrokken directielid. Voor 2010 worden geen wijzigingen in het remuneratiebe- leid voor de leden van het Directiecomite vooropgesteld, behoudens de objectieve criteria die voor het jaarlijks bonusplan worden weerhouden. In 2010 zullen volgende criteria worden opgevolgd: omzet, EBITDA (als bedrag en als percentage), gross margin als percentage, FCF, continue groei per kwartaal, Kicker op sales en EPS (waardoor een bonus van maximaal 125% mogelijk is).

Remuneratie niet-uitvoerende bestuurders De vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders bedragen (in euro): Jaarvergoeding Comite- Andere Naam vergoeding vergoedingen Lucas Laureys * 60 000 - - Jan Boone 30 000 - - Benoit Graulich 30 000 - - Jean-Louis Duplat 30 000 - - * Voorzitter van de Raad van Bestuur De leden van het Directiecomite die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun bestuursmandaat. Remuneratie Directiecomite Remuneratie CEO De bruto bezoldiging* van de CEO bedraagt** (in euro): Naam Statuut Vaste bruto vergoeding Variabele bruto vergoedingen Pensioen Andere Totaal Marc Coucke Management- vennootschap 600 000 70 000 - - 670 000 * De totaalbedragen zijn gelijk aan de volledige kost voor de Onderneming. Er zijn geen bijdragen voor edu sites all tramadol hcl sociale zekerheid of pensioenplannen verschuldigd door de Onderneming. ** Alle vergoedingen over 2009 waren ook in 2009 betaalbaar, met uitzondering van de variabele vergoeding die betaald werd in 2010. Er zijn geen lange termijn cash incentive programma's voor de CEO. Remuneratie overige leden van het Directiecomite De bruto cash bezoldigingen* van de overige leden van het Directiecomite bedragen** (in euro): Vaste bruto vergoeding Variabele bruto vergoedingen Pensioen Andere Totaal Overige leden van het Directiecomite*** 1 736 333 274 250 - - 2 010 583 * De totaalbedragen zijn gelijk aan de volledige kost voor de Onderneming.Meridia xenical adipex phentermine
Intravenous oxycodone
Cod tramadol fedex online
Buy hydrocodone mt mt tb.trackback