Discontinued generic oxycontin

Discontinued generic oxycontin

Dientengevolge is de Raad van Bestuur thans nog bevoegd het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van elf miljoen achthonderd vierendertig duizend negenhonderd en een euro en vijftig cent (11.834.901,50 euro).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop discontinued generic oxycontin in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de cyworld com buy xanax reserves of van uitgiftepremies.

De Raad van Bestuur werd bovendien gemachtigd, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden conver- teren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen 396. De Raad van Bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de Raad van Bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover behoudens incorporatie in het kapitaal door de Raad van Bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten. Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de alcohol tramadol Raad van Bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen ("CBFA") van een openbaar overname- bod op de aandelen van de vennootschap, discontinued generic oxycontin de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in specien met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod. De buitengewone algemene vergadering van twaalf juli tweeduizend en een heeft give information oxycontin echter uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in een discontinued generic oxycontin of meerdere keren, vanaf de datum van notificatie door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, is morphine stronger than oxycodone door inbrengen in specien met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 2001 en kan hernieuwd worden. Aan de Raad is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coordinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen. Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is, binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel.

Historiek van het kapitaal Akten Verrichtingen Kapitaal Uitgiftepremie Aantal (BEF) (BEF) aandelen 27.07.87 Oprichting (als CV) 30 000 30 27.09.93 Omvorming tot NV Kapitaalverhoging 1 250 000 1 250 28.06.96 Split 1:200 en invoering van categorieen van aandelen 1 250 000 62 600 A 187400B buy xanax bars online 250 000 28.06.96 Kapitaalverhoging als gevolg van fusie 2 500 000 112 367 A 336 383 B 448 750 02.07.97 Kapitaalverhoging via publieke plaatsing 105 200 000 112367 A 401 383 B 513 750 12.02.98 Kapitaalverhoging via private plaatsing 185 262 500 112367 A 447 133 B 559 500 27.05.98 Split 1:3 afschaffing categorieen van aandelen 185 262 500 1 678 500 25.06.98 Kapitaalverhoging via publieke plaatsing (IPO) 435 262 500 1 878 500 30.09.discontinued generic oxycontin 98 Kapitaalverhoging binnen toegestaan kapitaal (6) 440 933 310 44 329 190 1 902 974 28.06.99 Kapitaalverhoging binnen toegestaan kapitaal (7) 447 922 147 158 340 353 1 933136 16.08.99 Kapitaalverhoging binnen toegestaan kapitaal (8) 450 434 551 200 827 949 1 943 979 25.02.00 Kapitaalverhoging binnen toegestaan kapitaal (9) 452 118 369 248 065 631 1 951 246 25.04.00 Splitsing van het aandeel 1:10 452 118 369 248 065 631 19 512 460 (6)Creatie van 24.474 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Competel Pharma Systems NV en Competel Software Development NV.How strong is oxycodone
Ataxia 2b zolpidem
Cfide med hydrocodone
Buy online phentermine xenical