Buy from hydrocodone mexican pharmacy, detection time of tramadol, entry online this trackback tramadol uri

Buy from hydrocodone mexican pharmacy

Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003 een getrouw beeld van buy from hydrocodone mexican pharmacy het vermogen, van de financiele toestand en van de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in Belgie toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaring Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaring die niet van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: • het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste gegevens en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Brussel, 14 mei 2004 De commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Lieven Adams Verkorte balans Omega Pharma NV (enkelvoudig) (in duizenden euro) 2003 2002 2001 VASTE ACTIVA 542736 574 506 307 794 Immateriele vaste activa 20 154 21 242 12 730 Materiele vaste activa 7 231 4 231 3 879 Financiele vaste activa 515 351 549 033 291 185 VLOTTENDE ACTIVA 230109 105554 162971 Voorraden en bestellingen in uitvoering 18 049 13 747 10 535 Vorderingen op ten hoogste een jaar 191 506 84 099 49 340 Geldbeleggingen 14 268 1 830 98 000 Liquide middelen 4 338 3 831 3 172 Overlopende rekeningen 1 948 2 047 1 924 TOTAAL DER ACTIVA 772 845 680 060 470 765 EIGEN VERMOGEN 417 388 368 202 302827 Kapitaal Uitgiftepremies Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves 16 129 337 293 1 613 12 368 15 985 331 822 1 598 610 15 375 286 047 482 Beschikbare reserves 52 52 Overgedragen winst 49 985 18 135 871 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 6 6 10 Voorzieningen voor risico's en kosten 6 6 10 SCHULDEN 355 451 311 852 167 928 Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen 85 176 269 664 611 2 057 309 324 471 54 121 112817 990 TOTAAL DER PASSIVA 772 845 680 060 470 765 Verkorte resultatenrekening Omega Pharma NV 170 (enkelvoudig) (in duizenden euro) 2003 2002 2001 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 120 691 98 681 90 933 Omzet 118 497 Geproduceerde vaste activa 1 389 Andere bedrijfsopbrengsten 805 94 308 1 036 3 337 90 746 187 BEDRIJFSKOSTEN 112 673 91 185 80 391 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 85 017 Diensten en diverse goederen 12 985 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8 711 Afschrijvingen 4 828 Waardeverminderingen 971 Voorzieningen voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten 161 68 096 11 526 6 691 3 345 1 387 (5) 145 64 861 8 235 4 730 2 buy online prescription vicodin 400 63 102 BEDRIJFSWINST 8 018 7 496 10 542 FINANCIEEL RESULTAAT 11 008 WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING 19 026 19 752 27 248 (983) 9 buy from hydrocodone mexican pharmacy 559 UITZONDERLIJK delivery didrex no online overnight phentermine prescription RESULTAAT 29 582 WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 48 608 (4 852) 22 396 (4 647) 4 912 BELASTING OP HET RESULTAAT 17 (67) (1 740) NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 48 625 22 329 3 172 Resultaatverwerking Omega Pharma NV (enkelvoudig) (in duizenden euro) 2003 2002 2001 Te bestemmen winstsaldo 66 760 23 201 3 172 Te bestemmen winst van het boekjaar 48 625 22 329 3 172 Overgedragen winst van het vorig boekjaar 18 135 872 Toevoeging aan het eigen vermogen (11 721) (1 727) (159) Aan buy from hydrocodone mexican pharmacy de wettelijke reserves 15 1 117 159 Aan de overige reserves 11 706 610 Over te dragen resultaat (49 985) (18 135) (872) Over te dragen winst 49 985 18 135 872 Uit te keren winst (5 054) (3 339) (2 141) Vergoeding van het kapitaal 5 054 3 339 2 141 Waarderingsregels 171 De waarderingsregels gebruikt buy from hydrocodone mexican pharmacy voor de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV zijn dezelfde als de gehanteerde regels voor de geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering voor de acquisitiekosten gemaakt bij overnames die gealloceerd worden aan goodwill in de geconsolideerde jaarrekening en in kosten worden genomen in de enkelvoudige jaarrekening. Statutaire jaarrekening Omega Pharma NV Conform artikel 105 van het wetboek buy from hydrocodone mexican pharmacy van vennootschappen werd in dit jaarverslag een verkorte versie van de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV opgenomen.Generic oxycodone
Casino cialis followup january phentermine poker post tramadol viagra
Phentermine effexor