Attraction phentermine viagra xanax

Attraction phentermine viagra xanax

Fullstandig historisk finansiell information, inklusive noter och revisionsberattelser har via hanvisning till arsredovisningar inforlivats i memorandumet.

43 Memorandum maj 2010 Finansiell oversikt Resultatrakning (SEK) 2010-01-01 -2010-03-31449 3 man 2009-01-01 -2009-03-31* 3 man 2009-01-01 -2009-12-31 12 man 2008-01-01 -2008-12-31 12 man 2006-08-17 -2007-12-31 drygt 16 man Nettoomsattning 5 795 0 0 2 959 0 5 795 0 0 2 959 0 Ovriga externa kostnader -172 624 -264 555 -1 286 202 -1 056 054 -1 509 019 Personalkostnader -290 044 -36 797 -409 ingrediants of tramadol 635 -451 677 -537 632 Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar -5 630 -5 630 -22 548 -22 548 -21 033 Balanserade utvecklingskostnader 100 000 100 000 400 000 400 attraction phentermine viagra xanax 000 0 -368 298 -206 982 -1 318 385 -1 130 279 -2 067 684 Rorelseresultat -362 503 -206 982 -1 318 385 -1 127 320 -2 067 684 Resultat fran finansiella poster Ranteintakter och liknande resultatposter 0 0 0 241 17 Rantekostnader och liknande resultatposter -16 064 -2 382 -60 755 -4 301 -102 -16 064 -2 382 -60 755 -4 060 -85 Resultat efter finansiella poster -378 567 -209 364 -1 379 140 -1 131 380 -2 067 769 Resultat fore skatt -378 567 -209 364 -1 379 140 -1 131 380 -2 067 769 Periodens resultat -378 567 -209 364 -1 379 140 -1 131 discount pharmacy adderall 380 -2 067 769 s. 44 Balansrakning 2010-03-31450 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 Anlaggningstillgangar Immateriella anlaggningstillgangar 0 0 0 285 000 900 000 800 000 drug companies tramadol 400 000 0 Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anlaggningstillgangar Inventarier, verktyg och installationer 24 372 30 002 52 550 75 098 Summa anlaggningstillgangar 924 372 830 002 452 550 75 098 Omsattningstillgangar Kortfristiga fordringar Koncernfordringar Ovriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 249 598 13 117 164 939 37 054 104 817 13 117 164 939 37 054 354 415 162 072 359 621 2 828 33 719 178 attraction phentermine viagra xanax 189 524 560 39 882 388 134 buy tramadol cash on delivery 1 102 561 1 639 562 492 432 463 232 Kassa och Bank Summa omsattningstillgangar SUMMA TILLGANGAR Balansrakning forts. 2010-03-31451 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller forlust Erhallet aktieagartillskott/pagaende nyemission Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Ldngfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantorsskulder Ovriga skulder Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 109 175 109 175 100 000 100 000 109 attraction phentermine viagra xanax 175 109 175 100 000 100 000 952 305 1 524 145 0 0 0 807 300 1 132 000 2 067 769 -378 567 -1 379 140 -1 131 380 -2 067 769 573 738 952 305 620 0 682 913 1 061 480 100 620 100 000 156 250 156 250 0 0 93 750 93 750 0 0 51 240 209 693 95 889 117 835 2 988 40 486 206 777 125 541 115 420 77 903 89 146 119 856 263 398 421 832 391 812 363 232 1 102 561 1 639 562 463 232 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Inga Inga Inga Inga Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser Stallda sakerheter Forandring eget kapital Nybildning Aktieagartillskott, erhallna Arets resultat Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt 100 000 100 000 2 067 769 -2 067 769 2 067 769 -2 067 769 100 000 0 100 attraction phentermine viagra xanax 000 Vid arets slut s.Xanax online overseas
Phentermine xenical
Natural tramadol alternative
Hydrocodone online itgo com