200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm, doctor online oxycontin script

200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm

Vreemde valuta •Omrekening De individuele jaarrekeningen van de dochterondernemingen worden in plaatselijke munten opgesteld. De individuele rekeningen van de dochterondernemingen worden omgerekend naar euro op basis van de valutakoers per afsluiting van het boekjaar voor wat de balanscijfers betreft en op basis van de gemiddelde valutakoers van het boekjaar voor wat de resultatenrekening betreft. Omrekeningsverschillen worden verantwoord in csa oxycodone het eigen vermogen. •Verrichtingen in deviezen De activa en passiva 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm opgesteld in deviezen worden omgerekend tegen de officiele wisselkoers op het einde 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm van het boekjaar. Voor de Belgische vennootschappen gaat dit om posten niet opgesteld in euro; voor de buitenlandse vennootschappen gaat het om posten die in een andere valuta zijn opgesteld dan degene van hun financiele staten of euro. Winst of verlies uit deze omrekeningen en de gerealiseerde wisselverschillen op de verrichtingen van het boekjaar worden in de resultatenrekening geboekt. Belastingen op het resultaat Belastingen op het resultaat van het boekjaar bevatten de contante belastingen en uitge- stelde belastingen. De contante belastingen omvat de verwachte belastingschuld op het belastbaar inkomen van het boekjaar, gebruik makend van de belastingpercentages die van kracht zijn op balansdatum en elke aanpassing aan de belastingschulden van de vorige jaren. Uitgestelde belastingen worden geboekt op basis van de "liability" methode.

Dit geldt voor alle tijdelijke verschillen tussen de belastbare basis en de boekwaarde voor financiele rapporteringsdoeleinden en dit zowel voor activa als passiva. Voor de berekening worden de op het ogenblik van 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm afsluiting van kracht zijnde belastingpercentages gebruikt.

Volgens deze methode moet de groep de uitgestelde belastingen aanleggen op het verschil tussen de reele waarde van de codeine to hydrocodone netto verworven activa en hun belastingsbasis ten gevolge van een nieuwe bedrijfsacquisitie.

Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening opgezet: fiscaal niet aftrek- bare goodwill en de initiele boeking van activa en passiva die geen invloed hebben op de boekhoudkundige of belastbare winsten. Uitgestelde belastingsactiva worden enkel geboekt wanneer het vaststaat dat er voldoende toekomstige belastbare winsten zullen zijn om van het belastingsvoordeel te kunnen genieten.

Per 31 december 2003 bedragen deze uitgestelde belastingsactiva EUR'000 6.881 opgenomen onder de code 41 van de activa. Uitgestelde belastingsactiva worden verminderd wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat het gerealiseerde belastingvoordeel zal gerealiseerd worden. Per 31 december 2003 bedragen de uitgestelde belastingspassiva EUR (3.001). Gezien deze voornamelijk een korte termijn karakter hebben werden ze hoofdzakelijk opgenomen onder de code 450/3 van de passiva. De code 168 omvat de 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm uitgestelde belastingen die betrekking hebben op kapitaalsubsidies en belastingvrije reserves. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties (In duizenden euro) Uitsplitsing van de post 168 van het passief 159 Uitgestelde belastingen 159 Oprichtingskosten (In duizenden euro) Nettoboekwaarde per 1 januari 2003 883 Mutaties van het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar Afschrijvingen (273) Nettoboekwaarde per 31 december 2003 610 Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen, disagio en andere oprichtingskosten 610 Immateriele vaste activa (In duizenden euro) Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, enz. Goodwill Vooruit- betalingen Aanschaffingswaarde Per 1 januari 2003 Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen Omrekeningsverschillen Wijzigingen van de consolidatiekring 4 077 6 792 (5) 365 47 444 12 180 (373) 84 (3) 130 42 565 384 (626) (1 591) 320 84 1 701 (84) Per 31 december 2003 11 229 59 462 41 052 1701 Afschrijvingen Per 1 januari 2003 Geboekte afschrijvingen Afgeboekt na overdrachten Overboekingen Omrekeningsverschillen Wijzigingen van de consolidatiekring 699 1 833 (1) 281 19 728 3 185 (357) (99) 5 439 3 322 (611) 229 (31) 126 Per 31 december 2003 2 812 22 457 8 474 Nettoboekwaarde per 31 december 8 417 37 005 32 578 1 701 Materiele vaste activa (In duizenden euro) Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiele vaste activa Activa in aanbouw Aanschaffingswaarde Per 1 januari 2003 19 049 25 867 17 934 9 582 15 098 503 Aanschaffingen 3 515 2 188 2 850 261 2 397 1 156 Overdrachten en buitengebruikstellingen (2 438) (541) (2 134) (276) (1 380) Overboekingen 509 40 (6) (543) Omrekeningsverschillen (71) (54) (22) (46) Wijzigingen van de consolidatiekring 3 416 669 2 085 125 58 96 Per 31 december 2003 23 980 28 169 20 713 9 646 16 167 1 212 13 094 2 046 (1 704) (8) 1820 15 248 (ritalin seroquel 985) (38) (42) (1 329) 38 58 11 325 Afschrijvingen Per 1 januari 2003 Geboekte afschrijvingen Afgeboekt na overdrachten Overboekingen Omrekeningsverschillen Wijzigingen van de consolidatiekring Per 31 december 2003 1 352 742 10 600 19 540 9 599 17 106 714 2 123 (424) (7) 3560 9179 961 3379 (276) (5) (129) 4 111 Nettoboekwaarde per 31 december 2003 Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel 13 380 8 629 5 465 5 535 4 842 1 212 4 243 912 Financiele vaste activa (In duizenden euro) Deelnemingen Aanschaffingswaarde per 1 januari 2003 2 315 Aanschaffingen 1 095 Overdrachten en buitengebruikstellingen (560) Omrekeningsverschillen (8) Per 31 december 2003 2 842 Nettoboekwaarde per 31 december 2003 2 842 Vorderingen Nettoboekwaarde per 1 januari 2003 1 350 Toevoegingen 1 743 Terugbetalingen (462) Omrekeningsverschillen (1) Overige 52 Nettoboekwaarde per 31 december 2003 2 682 Geconsolideerde reserves (In duizenden euro) 39 863 36 857 (5 054) Geconsolideerde reserves per 1 januari 2003 Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat Dividend van het boekjaar 2003 71 666 Geconsolideerde reserves per 31 december 2003 Consolidatieverschillen (In duizenden euro) 329 008 39 539 (34 158) 2 437 336 826 Nettoboekwaarde per 1 januari 2003 Stijging van het deelnemingspercentage Afschrijvingen Andere wijzigingen Nettoboekwaarde per 31 december 2003 I Schulden (In duizenden euro) SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN hoogstens meer dan een jaar, meer dan 5 jaar eenjaar doch hoogstens 5 jaar 1 039 11817 12856 6 79 2 442 108751 111 193 1 391 13 731 15 122 78 Schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naargelang hun resterende looptijd Financiele schulden Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Totaal Handelsschulden Leveranciers Overige schulden I 2003 Schulden (of gedeelte van schulden) gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen Financiele schulden (korte + lange termijn) Kredietinstellingen Totaal Resultaten 55 (In duizenden euro) 2003 2002 Netto omzet Totale omzet van de groep in Belgie 270 929 236 036 Gemiddeld personeelsbestand en personeelskosten Integraal geconsolideerde ondernemingen Gemiddeld personeelsbestand 2 330 1 847 - Arbeiders 370 193 - Bedienden 1 905 1 614 - Directiepersoneel 55 40 Personeelskosten - Bezoldigingen en sociale lasten 110 052 86 357 - Pensioenen 1 033 1 005 Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in Belgie door de ondernemingen van de groep 895 741 Uitzonderlijke resultaten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Terugname provisies (Frankrijk) 380 Overige 4529 306 Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Niet-recurrente verhuis-, herstructurerings- en integratiekost 8 925 7 333 Kosten niet-gerealiseerde projecten en overige 3388 3148 Kosten schaderegelingen 2 229 Belastingen op het resultaat Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm betalen belastingen 2121 1 873 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar 1 484 1 645 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen: - van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen (in duizenden EURO): 20 696 Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen •De groep is betrokken, door feiten daterend voorafgaand aan een overname door Omega Pharma, in een fiscaal geschil in Frankrijk met betrekking tot de boekjaren 1997 tot 1999 voor een maximaal risico van EUR 1,2 miljoen.Buy hydrocodone cod only
Home drug test will detect hydrocodone
Cod tramadol fedex online