Phentermine without prescription

Phentermine without prescription

De overige bestuurders bevestigen dat zij geen belangenconflict hebben in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen bij het goedkeuren van de vergoedingen voor de leden van het Directiecomite aangezien deze beslissing, naar het oordeel van de bestuurders onder de uitzondering valt voorzien in artikel 523, §3, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen. Alle bestuurders bevestigen bovendien dat zij geen belangenconflict hebben in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen aangezien de beslissing, naar het oordeel phentermine without prescription van de bestuurders, onder de deminimis- bepaling valt, voorzien in artikel 524, §1, lid 3, 1° en 2° van het Wetboek van vennootschappen. Voor Marc Coucke vloeit het belangenconflict in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen voort uit het feit dat hij bestuurder is van de Vennootschap enerzijds en referentieaandeelhouder is van Couckinvest NV anderzijds. Voor Couckinvest NV vloeit phentermine without prescription dit belangenconflict voort uit het feit dat zij bestuurder is van de Vennootschap enerzijds en een bezoldiging als CEO ontvangt anderzijds. De betrokken bestuurders zullen de Commissaris van de Vennootschap op de hoogte brengen van hun belangenconflict. Marc Coucke en Couckinvest NV zullen niet verder deel- nemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming over de toekenning van de vergoeding voor de CEO.

De betrokken bestuurders zullen de vergadering verlaten wanneer over dit punt wordt beraadslaagd en beslist. Marc Coucke en Couckinvest NV verlaten dan ook de vergadering. De rechtvaardigingsgronden en verantwoording zijn als volgt: De Raad van Bestuur is van oordeel dat gelet op de belangrijke rol van de CEO binnen het Directiecomite, een gepaste en marktconforme vergoeding voor de CEO gerechtvaardigd is. De Raad van Bestuur is van oordeel dat een vaste vergoeding ten bedrage van 600.000 euro voor het boekjaar 2009, de prestaties van de CEO in redelijkheid vergoedt. De Raad van Bestuur is verder van oordeel dat een variabele vergoeding voor de CEO voor het boekjaar 2009 ten bedrage van maximaal 120.000 euro marktconform is. De vermogensrechtelijke gevolgen zijn de volgende: Het CEO mandaat zal vergoed worden tegen een bedrag van 600.000 euro voor het boekjaar 2009.

De Raad van Bestuur keurt de vergoeding van 600.000 euro voor de CEO voor het boekjaar 2009 unaniem goed. De Raad van Bestuur besluit verder om voor de CEO een variabele vergoeding van maximaal 120.000 euro te voorzien voor het boekjaar 2009. Marc Coucke en Couckinvest NV nemen vanaf nu terug verder deel aan de beraadslagingen en beslissingen.' Raad van Bestuur van 6 maart 2009 (Kwijting aan de leden van het Directiecomite in functie gedurende het boekjaar 2008 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht) 'Voorafgaand melden vier bestuurders, generic xanax cheap met name, Couckinvest NV, Marc Coucke, Sam Sabbe BVBA en Jan Cassiman BVBA, dat zij mogelijkerwijze een generic oxycodone hcl belangenconflict hebben in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen bij het verlenen van kwijting aan respectievelijk Couckinvest NV, Sam Sabbe BVBA en Jan Cassiman BVBA, in hun hoedanigheid als directielid van de Vennootschap gedurende het boekjaar 2008. Voor Couckinvest NV, Sam Sabbe BVBA en Jan Cassiman BVBA vloeit dit belangenconflict voort uit het feit dat zij enerzijds bestuurder zijn van de Vennootschap en anderzijds directielid in functie waren tijdens phentermine without prescription het boekjaar 2008. Voor Marc Coucke vloeit het belangenconflict voort uit het feit dat hij bestuurder is van de Vennootschap enerzijds en referentieaandeelhouder is van Couckinvest NV anderzijds. De betrokken bestuurders zullen de Commissaris van de Vennootschap op de hoogte brengen van hun belangenconflict. Marc Coucke, Couckinvest NV, Sam Sabbe BVBA en Jan Cassiman BVBA zullen niet verder deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming over de te verlenen kwijting en verlaten ieder de vergadering wanneer over de kwijting aan respectievelijk Couckinvest NV, Sam Sabbe BVBA en Jan Cassiman BVBA wordt besloten.

De rechtvaardigingsgronden voor het verlenen van de kwijting zijn als volgt: Gedurende de looptijd van het boekjaar 2008, heeft de Raad van Bestuur op geregelde tijdstippen een volledig inzicht gekregen in alle notulen en beslissingen van het Directiecomite en heeft phentermine without prescription de Raad op basis hiervan op afdoende wijze kunnen vaststellen dat elk van de individuele leden van het Directiecomite hun opdracht over het boekjaar 2008 naar behoren hebben vervuld.Danger phentermine viagra xanax
Buy hydrocodone line
Com new tramadol cod online