Order phentermine diet pill, buy tramadol for pain, hydrocodone apap 5 325mg

Order phentermine diet pill

Verder behoeven alle transacties tussen de Vennootschap en leden van de Raad van Bestuur of van het Directiecomite (of hun vaste vertegenwoordigers) goedkeuring van de Raad van Bestuur. Wanneer de leden van de Raad van Bestuur of van het Directiecomite (of hun vaste vertegenwoordigers) order phentermine diet pill geconfronteerd worden met een mogelijk conflicterend belang bij een beslissing of verrichting van de Vennootschap, moeten zij bovendien de Voorzitter van de Raad van Bestuur zo snel mogelijk informeren. Regels ter voorkoming van misbruik van voorkennis en marktmanipulatie De Raad van Bestuur heeft regels opgesteld om te vermijden dat bevoorrechte informatie door bestuurders, aandeelhouders, leden van het management, werknemers en bepaalde derden (gezamenlijk: de "Insiders") op onwet- tige wijze zou worden aangewend. Deze regels maken integraal deel uit van het Corporate Governance Charter en zijn consulteerbaar op de corporate website (www.omega-pharma.be). De Raad van Bestuur heeft in dit verband tevens een Compliance Officer aangesteld die onder meer toezicht zal houden op het naleven van de regels door de Insiders. Insiders en met hen nauw verwante personen mogen geen transacties doorvoeren met order phentermine diet pill betrekking tot effecten van de Vennootschap gedurende de zogenaamde Gesloten en Sperperiodes. Gesloten periodes zijn de periodes vanaf de afsluiting van het betref- fende kwartaal tot en met het tijdstip van de publicatie van de omzetcijfers en de periodes van 1 maand voorafgaand aan de bekendmaking van de definitieve jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten van de Vennootschap, of indien korter, de periode vanaf het einde van het relevante boekjaar tot en met het ogenblik van de bekendmaking. Sperperiodes zijn de periodes die als dusdanig worden gecommuniceerd door de Compliance Officer. Bepaalde, specifiek benoemde transacties blijven uitzonderlijk mogelijk tijdens de Gesloten en Sperperiodes.

Insiders die effecten van de Vennootschap wensen te verkrijgen of te vervreemden, dienen dit schriftelijk voor de verrichting te melden aan de Compliance Officer. Naar aanleiding van deze order phentermine diet pill kennis- geving, kan de Compliance Officer een negatief advies formuleren over de geplande verrichting. In dat geval dient de Insider dit als een expliciete afkeuring van de verrichting door de Vennootschap te beschouwen. Elke aanvraag en advies van de Compliance Officer wordt in een speciaal register opgetekend. Gespecialiseerde Comites binnen de Raad van Bestuur Deze Comites hebben een adviserende functie. Zij assisteren de Raad van Bestuur bij specifieke aangelegenheden die zij grondig opvolgen en order phentermine diet pill waarover zij aanbevelingen formuleren aan de Raad van Bestuur. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur. De samenstelling, bevoegdheden en werking van de Comites staan beschreven in hun respectieve interne reglemen- ten.3 online tramadol
Cheap phentermine no prescription
Oxycodone tylenol 3