Info on tramadol, information tramadol paracetamol

Info on tramadol

Tests op bijzondere waardevermindering voor goodwill Er is goodwill toegekend aan de kasstroomgenererende eenheden van de Groep, geidentificeerd als de vijf bedrijfseenheden van de Groep, zijnde Belgie, Frankrijk, Noord-Europa, Zuid-Europa en Rest of World.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de goodwilltoekenning per bedrijfseenheid (in miljoen euro). Business unit 2008 2007 Belgie 24,54 30,64 Frankrijk 122,75 121,67 Noord-Europa 53,21 90,92 Zuid-Europa 50,18 42,38 Rest of World 211,80 155,05 Corporate 11,75 5,28 Totaal 474,23 445,93 De realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald op basis van berekeningen van de waarde in gebruik.

Deze berekeningen maken gebruik green online pharmacy tree xanax van kasstroomvoorspellingen op vijf jaar, op basis van gedetailleerde financiele budgetten die door het management zijn goedgekeurd voor het eerste jaar. Voor het tweede tot vijfde jaar worden de budgetcijfers van het eerste jaar geextrapoleerd waarbij rekening wordt gehouden met een intern groeipercentage en een begrootte brutomarge. Naast deze percentages omvat het model een aantal veronderstellingen, zoals de doorlopende groei en een verdisconteringsvoet voor belastingen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste veronderstellingen voor de berekeningen voor de waarde in gebruik.

Het management heeft de brutomarge en de groeipercentages berekend op basis van de prestaties in het verleden en zijn verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de markt. Voor de herziening van de parameters uit onderstaande tabel werd er enerzijds rekening gehouden met de lagere autonome omzetgroei die in 2008 op groepsniveau en per kasstroomgenererende eenheid werd gerealiseerd. Tevens werd er info on tramadol uitgegaan van de verwachting dat de huidig heersende recessie ook in de komende periode nog niet geheel zal zijn uitgewerkt, waardoor het vijfjarig gemiddelde daalt. Anderzijds werd ook de impact van toenemende schaalgrootte en groepssynergieen in aanmerking genomen. De waarde per kasstroomgenererende eenheid, die op die manier wordt verkregen, wordt vergeleken met de netto boekwaarde van de overeenstemmende vaste info on tramadol activa. Ondanks de neerwaartse bijstellingen van de groeiparameters in 2008 blijft de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden groter dan hun netto boekwaarde, waardoor er zich geen waardevermindering van de goodwill voor 2008 zolpidem tartrate ambien opdringt. Voor de kasstroomgenererende eenheid met het kleinste verschil op dit vlak, ligt de berekende realiseerbare waarde nog 44% boven de netto boekwaarde. 57,34 51,73 10,87 10,49 Merken De netto info on tramadol boekwaarde van alle merken, inclusief diegene met onbepaalde gebruiksduur, wordt jaarlijks getest op een bijzondere waardevermindering op niveau van een kasstroomgenererende eenheid, zoals eerder gedefinieerd, en volgens de eerder vermelde methodologie.

Op basis van alle relevante factoren, is er voor de Star Brands en de Key Brands geen voorzien- bare beperking op de periode, tijdens dewelke deze merken verwacht worden kasstromen te genereren voor de Onderneming. Aan deze merken werd een onbepaalde gebruiksduur toegewezen. De ervaring wijst immers uit dat dergelijke merken, mits een bepaald niveau van marketingondersteuning, voortdurend nieuwe consumenten kunnen blijven aanspreken. ook Poudres T.LeClerc dat als sinds 1881 op de markt is, info on tramadol en de voorbije jaren telkens nog op nieuwe geografische markten werd geintroduceerd.

De totale boekwaarde van de Star Brands en Key Brands bedraagt 381,805 miljoen euro per einde 2008 (2007: 379,521 miljoen euro). Alle Star Brands en Key Brands werden toegewezen aan de business unit OTC, wat het niveau is waarop deze merken getest worden voor een bijzondere waardevermindering (zie eerder). Bovenop de test op bijzondere waardevermindering, wordt het karakter van onbeperkte gebruiksduur van de Star en Key Brands jaarlijks herzien. Hierbij worden niet alleen strategische beschouwingen in acht genomen, maar evenzeer de evolutie van de netto realiseerbare waarde. De netto boekwaarde van elk van de voormelde merken wordt apart vergeleken met zijn netto realiseerbare waarde.Lexapro and tramadol
Info hydrocodone 30mg
Iesb net cinemaskin back hydrocodone
Prednisone online buy phentermine cheap