Experimenting with hydrocodone

Experimenting with hydrocodone

De Raad van Bestuur heeft op 11 maart 2008 een nieuwe versie van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap goedgekeurd. De voornaamste aanpassingen ten opzichte van de vorige versie hebben betrekking op: •De samenvoeging van het Benoemings- comite en het Remuneratiecomite.

•De uitbreiding van de gesloten periodes die voorheen waren vastgesteld vanaf de afsluiting van het betreffende kwartaal tot en met het tijdstip van de publicatie van de omzetcijfers en de periodes van 2 weken voorafgaand aan de experimenting with hydrocodone bekendmaking van de definitieve jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwar- taalresultaten van de Vennootschap. De nieuwe bepaling verlengt de laatstbedoelde periodes tot 1 maand voorafgaand aan de bekendmaking. •De verwijdering van elke niet-verplichte vermelding van concrete namen en data, waardoor het Charter niet elk jaar onnodig dient bijgewerkt te worden. Deze informatie zal uiteraard wel elk jaar worden opgenomen in het Corporate Governance hoofdstuk van de jaarbrochure. Het volledige Corporate Governance Charter, met inbegrip van de bijlagen, is beschikbaar op de corporate website (www.omega-pharma.be).

Toekomstige wijzigingen aan het Charter zullen eveneens worden bekendgemaakt op de corporate website.

Algemene Vergadering De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitnodigingsbrieven. Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens 3 werkdagen voor de ver- gadering aan de Raad van Bestuur te kennen geven dat zij de Vergadering zullen bijwonen. De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats en mogen de Vergadering bijwonen op voorlegging van een attest van neerlegging. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn bij de in de oproeping aangeduide instellingen een attest van onbeschikbaarheid van de aandelen tot de Algemene Vergadering neerleggen. Houders van obligaties en warrants mogen de Algemene Vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Bovendien kan de Raad van Bestuur detox hgh phentermine quit smoking xenical een registratiedatum vastleggen en bepalen dat de aandeelhouders aan de Algemene Vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om 24 u houder zijn, onge- acht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de Algemene drug rehab oxycodone florida Vergadering. Aandeelhouders die, individueel of gezamen- lijk, minstens 10% van het kapitaal vertegen- woordigen, kunnen onderwerpen voorstellen voor de agenda van de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat de voorstellen minstens 90 dagen vooraf ingediend worden bij de Raad van Bestuur. De Belgische Corporate Governance Code huldigt het principe dat dit met minstens 5% van het kapitaal mogelijk moet zijn. De Vennootschap meent dat haar voorstel, gezien de jaarrotatie van haar aandelen, vermijdt dat investeerders met een korte termijnvisie te sterk zouden wegen op de strategie van de Vennootschap, die gericht is op continui'teit en duurzame realisaties op middellange termijn. Raadpleging van de documenten van de Vennootschap De enkelvoudige en geconsolideerde jaarreke- ning, statuten, jaarverslagen en andere infor- matie die ten behoeve van de aandeelhouders publiek gemaakt worden, kunnen kosteloos op de zetel van de Vennootschap worden verkre- gen. De informatie is tevens beschikbaar op de corporate website (www.omega-pharma.be). Corporate Governance experimenting with hydrocodone verklaring De Vennootschap is de mening toegedaan dat ze vanaf 13 mei 2008 voldoet aan alle princi- pes en bepalingen uit de Belgische Corporate Governance Code, met uitzondering van de samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomite, de mogelijkheid om warrants toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders en experimenting with hydrocodone het recht van aandeelhouders die minstens 10% van het kapitaal vertegen- woordigen om onderwerpen voor te stellen voor de agenda van de Algemene Vergadering. De bijhorende verklaringen experimenting with hydrocodone werden hierboven aangegeven. Aantal aandelen en maatschappelijk kapitaal Op 1 januari 2007 bedroeg het maatschap- pelijk kapitaal van de Vennootschap 16.315.105,37 euro en werd het vertegenwoordigd door 26.984.681 aandelen.How to beat hydrocodone addiction
Generic oxycontin images
Where to buy phentermine without a prescription online
Hydrocodone international onlne pharmacy no prescription
How long does hydrocodone stay in you system