Adipex meridia phentermine

Adipex meridia phentermine

Distributies verwijzen voor ongeveer 3/5 naar generieke geneesmiddelen en voor 2/5 naar OTC- producten in andere productcategorieen. Op 31 december 2008 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven (investeringen) voor de periode die op die datum eindigde, als volgt: (in duizend euro) West- Europa Belgie Emerging Markets Frankrijk Niet toe- gewezen TOTAAL Vaste activa 428 322 38 460 241 598 183 662 110 585 1 002 647 Vlottende activa 166 197 76 279 58 249 83 658 30 223 414 606 Totaal aan activax 594 518 114 739 299 847 267 341 140 808 1 417253 Totaal aan verplichtingen 121 303 82 135 46 491 123 215 443 589 816 adipex meridia phentermine 733 Totaal aan kapitaaluitgaven 8 311 3 549 3 018 6 585 3 302 24 765 Op 31 december 2009 waren de activa en passiva, alsook de kapitaaluitgaven (investeringen) voor de periode die op die datum eindigde, als volgt: (in duizend euro) West- Europa Belgie Emerging Markets Frankrijk Niet toe- gewezen TOTAAL Vaste activa 440 825 39 090 251 686 177 938 78 343 987 882 Vlottende activa 156 244 39 270 69 271 57 150 28 635 350 570 Totaal aan activa 597 069 78 360 320 957 235 088 106 978 1 338 452 Totaal aan verplichtingen 131 726 91 693 53 293 82 109 319 113 677 934 Totaal aan kapitaaluitgaven 14 368 3 918 2 889 3 401 2 779 27 355 De activa adipex meridia phentermine van de segmenten bestaan in hoofdzaak uit materiele vaste activa, immateriele vaste activa, voorraden, vorderingen en geldmiddelen uit de operaties.

Zij bevatten geen uitgestelde belastingsvorderingen die verbonden zijn aan de IFRS-herwaardering van de swaps. De passiva van de segmenten omvatten operationele verplichtingen, maar geen elementen zoals corporate leningen.

Toelichtingen 1. Omzet 98 2. Overige bedrijfsopbrengsten 98 3. Kosten van adipex meridia phentermine personeelsbeloningen 98 4. Afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen in voorzieningen 100 5. Overige operationele kosten 100 6. Financieel resultaat 101 7. Belastingen op het resultaat 102 8. Winst per aandeel 103 9. Immateriele vaste activa 104 10. Materiele vaste activa 108 11. Financiele activa en overige vaste activa 110 12. Voorraden 110 13. Handelsvorderingen en adipex meridia phentermine overige vorderingen 111 14. Geldmiddelen en kasequivalenten 112 15. Eigen vermogen 112 16. Voorzieningen 113 17. Pensioenverplichtingen 114 18. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 116 19. Financiele schulden en afgeleide financiele instrumenten 118 20. Overige kortlopende schulden 126 21. Voorwaardelijke verplichtingen 127 22. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 127 23. Bedrijfscombinaties 128 24. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen 129 25. Significante gebeurtenissen na balansdatum 132 26. Verbonden partijen 133 27. Warrants - op aandelen gebaseerde betalingen 134 28. Dividend - op aandelen gebaseerde betalingen 137 29. Informatie omtrent de Commissaris, zijn vergoeding en de bijkomende diensten 137 1. Omzet (in duizend euro) 2009 2008 Verkoop van goederen 764 145 770 434 Levering van diensten 49 618 40 849 Omzet 813 763 811 283 2.

Overige bedrijfsopbrengsten (in duizend euro) 2009 2008 Meerwaarde op de realisatie heath ledger oxycodone van vaste activa 169 71 Overige bedrijfsopbrengsten 8 893 6 136 Overige bedrijfsopbrengsten 9 062 6 207 De overige bedrijfsopbrengsten betreffen onder meer ontvangen schadevergoedingen en hebben betrekking op meerdere landen. Kosten van personeelsbeloningen (in duizend euro) 2009 2008 Bezoldigingen 65 762 66 627 Socialezekerheidskosten 17 429 19 024 Pensioenkosten - toegezegde pensioenregelingen * 1 961 4 816 Pensioenkosten - toegezegde bijdrageregelingen 1 276 1 151 Andere personeelskosten (commissies, premies, reisvergoedingen,..) 12 987 15 790 Kosten van personeelsbeloningen 99 415 107 408 * Zie ook Toelichting 17. Door het kostenbesparingsplan zijn de kosten van personeelsbeloningen gedaald met 7,4% adipex meridia phentermine tot 99,4 miljoen euro.Edu search buy tramadol online
Anybody have hydrocodone
Adipex phentermine site tw xenical
Entry hydrocodone mt online tb this trackback trackback
Buy hydrocodone apap