Xanax online

Xanax online

Kopie van deze aanmeldingen kan worden teruggevonden op de corporate website. Jaarlijkse informatie Conform de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt, volgt xanax online hier een synthese van de 'jaarlijkse informatie' zoals bedoeld in Titel 10 van deze wet. De volledige documenten vermeld in deze synthese zijn terug te vinden op de corporate website.

De Vennootschap wenst er op te wijzen dat deze informatie mogelijkerwijze achterhaald is. Prospectussen De Vennootschap heeft geen prospectus uitgegeven in 2009. Informatie aan de Aandeelhouders •30 maart 2009: Oproeping tot de Algemene Vergade- ringen van 4 mei 2009 en 9 juni 2009.

•30 maart 2009: Volmachtformulieren voor de hier- boven vermelde Algemene Vergaderingen. •15 mei 2009: Oproeping tot de Buitengewone Algemene xanax online Vergadering van 9 juni 2009. •15 mei 2009: Volmachtformulieren voor de hierboven vermelde Buitengewone Algemene Vergadering. •9 juni 2009: publicatie van de nieuwe statutaire meldingsdrempels voor participaties. Periodieke persberichten en informatie •22 januari 2009: Trading Update vierde kwartaal en 12 maanden 2008 •12 maart 2009: Publicatie van de jaarresultaten 2008 •16 april 2009: Trading Update eerste kwartaal 2009 •16 juli 2009: Trading Update tweede kwartaal 2009 en eerste jaarhelft 2009 •27 augustus 2009: Publicatie van het tussentijds financieel verslag over het eerste semester 2009 •15 oktober 2009: Trading Update derde kwartaal 2009 Occasionele persberichten en informatie •28 april 2009: hydrocodone is schedule drug Persconferentie naar aanleiding van de oprichting van de Indische Joint Venture Modi-Omega Pharma. •31 augustus 2009: Persbericht over de aanstelling van Georges De history search buy xanax online Vos als COO van Omega Pharma. •25 september 2009: Persbericht naar aanleiding van canadian pharmacy sells phentermine on line without a prescription de onderschrijding van de 3%-meldingsdrempel door Capital Group Intl. •9 oktober 2009: Persbericht over de verkoop van de productievestiging xanax online in Marseille. •9 november 2009: Persbericht over de verkoop van xanax online het 24,04% belang in Arseus. I PHYTOSUN arOms HL1ILES ESSENTIELLES 100% PURES ET NATURELLES t pour I'hiver? i * B n ( i OMEG A " J A Geconsolideerde jaarrekening 64 65 66 67 68 69 74 74 84 93 97 138 Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde balans Totaal opgenomen resultaat voor de periode Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie Samenvatting van de belangrijkste waarderingsregels Beheer van risico's Segmentinformatie Toelichtingen Verslag van de Commissaris Marc Coucke, CEO Verklaring We verklaren, voorzover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, opgesteld overeenkomstig International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in Belgie van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiele toestand en buy hydrocodone no medical record van de resultaten van de Vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de Vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving geeft van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.



Cod op hydrocodone
Can you buy hydrocodone online
Hydrocodone generic for vicodin