Hydrocodone therapudic dosage, inform your doctor medication phentermine dose weight

Hydrocodone therapudic dosage

Op basis van IFRS worden de eigen aandelen in mindering gebracht van het eigen vermogen en bei'nvloeden zij de resultatenrekening niet.

In de financiele rapportering worden bij de bereke- ning van de ratio's op basis van het aantal aandelen de eigen aandelen in mindering gebracht van het totaal aantal aandelen. De stemrechten verbonden aan de aandelen aangehouden door Omega Pharma NV worden opgeschort. De dividenden worden niet geschorst en uitgekeerd aan Omega Pharma NV. De toekomstige mogelijkheden voor deze eigen aandelen zijn: vernietiging, verkoop op de beurs of aandelenruil bij een overname. De Raad van Bestuur is van oordeel dat een mogelijke verdere inkoop van eigen aandelen een goede benutting is van de vrije kasstroom. Op aandelen gebaseerde betalingen De Raad van Bestuur keurde 3 warrantplannen goed: op 20 april 1998 (warrantplan 1), 13 december 2000 (warrantplan 2) en 1 april 2003 (warrantplan 3) ten voordele van de werknemers, belangrijke derde partijen en raadgevers van de Onderneming en/of dochtervennootschappen. De Buitengewone Algemene Vergadering van 7 juli 2004 keurde eveneens de speciale uitgifte van warrants goed ten voordele van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap. Voor werknemers worden de warrants uitoefenbaar na 2 tot 4 jaar na de datum van toekenning en zijn uitoefenbaar in jaarlijkse schijven van 20% tot 25%. Voor belangrijke derde partijen en raadgevers, worden de per eind 2006 uitstaande warrants uitoefenbaar na 2 jaar na de datum van toekenning en zijn uitoefenbaar in jaarlijkse schijven van 25%.

De warrants toegekend aan onafhankelijke bestuurders vertonen dezelfde karakteristieken als de warrants toegekend aan belangrijke derde partijen en raadgevers, behalve voor het feit dat deze uitoefenbaar worden 1 jaar na de toekenning in plaats van 2 jaar. De gemiddelde periode voor definitieve verwerving bedraagt 5 tot 9 jaar. De voorwaarde tot hydrocodone therapudic dosage definitieve verwerving van de warrants is voor werknemers dat ze nog in dienst zijn, voor belangrijke derde partijen, raadgevers en onafhankelijke bestuurders dat de relatie met de Vennootschap niet beeindigd is.

De kost voor de warrants is vastgesteld op de werkelijke waarde van de warrant op datum van toekenning en wordt gespreid over de periode tot definitieve hydrocodone therapudic dosage verwerving van de warrants. De kost is opgenomen in overige personeelskosten en bedraagt 148 duizend euro voor het boekjaar 2007. Mutaties in het aantal uitstaande warrants en hun gerelateerde gewogen gemiddelde uitoefen- prijzen zijn als volgt: 2007 2006 Gemiddelde Gemiddelde uitoefenprijs uitoefenprijs in euro in euro per aandeel Warrants per aandeel Warrants Per 1 januari 35,59 418 070 33,48 517 078 Toegekend 49,74 57 500 45,13 20 000 Vervallen 39,79 (26 399)hydrocodone therapudic dosage 31,45 (34 989) Uitgeoefend 35,50 (221 167) 26,63 (84 019) Per 31 hydrocodone therapudic dosage december 38,76 228 004 35,59 418 070 In 2007 heeft de uitoefening van warrants geleid tot de uitgifte van 221.167 nieuwe aandelen tegen een gemiddelde uitoefenprijs van 35,50 euro per aandeel.

In 2006 werden er 84.019 warrants uitgeoefend en evenveel nieuwe aandelen uitgegeven tegen een gemiddelde uitoefenprijs van 26,63 euro elk. De gerelateerde gewogen gemiddelde prijs per aandeel op het jaareinde bedroeg 38,76 euro in 2007 en 35,59 euro in 2006.

Per 25 maart 2008 bedroeg het totaal aantal nog niet uitgeoefende warrants, die aanleiding kunnen geven tot de uitgifte evenveel aandelen van de Vennootschap 198.479.

Uitstaande warrants aan het einde van het jaar hebben de volgende vervaldatum en uitoefenprijs: Vervaldatum 2007 Uitoefen- Warrants prijs 2006 Uitoefen- Warrants prijs 2007 - januari 38,79 196 489 2007 - juni 24,87 52 692 2007 - augustus 41,49 6 250 2007 - november 36,86 15 900 2008 - januari 39,12 38 595 38,48 22 765 2008 - juni 28,20 42 956 28,28 41 218 2008 - augustus 41,49 2 500 41,49 2 500 2008 - november 39,59 26 450 39,62 13 600 2009 - januari 40,05 8 290 40,05 8 290 2009 - juni 34,64 22 431 34,71 23 070 2010 - juni 34,64 22 431 34,71 23 070 2011 - juni 46,38 21 363 41,19 8 613 2012 - juni 46,72 16 738 35,74 3 613 2013 - juni 49,74 13 125 2014 - juni 49,74 13 125 38,76 228 004 35,59 418 070 Reele waarde Aangezien de Warrantregelingen 1 en 2 voor 7 november 2002 zijn toegekend, is de reele waarde voor die regelingen niet berekend. De reele waarde van de warrants van Warrantplan 3 bepaald met behulp van het Black-Scholes- waarderingsmodel bedroeg 1.247 duizend euro in 2007.

De belangrijkste gegevens die in het model zijn gebruikt waren de aandelenprijs op de toekennings- datum, de hierboven vermelde uitoefenprijs, de standaardafwijking van de verwachte rendemen- ten op de aandelenprijs, de bovenvermelde optieduur, en de jaarlijkse risicovrije adalat cc alprazolam foradil phentermine accutane rente.For hydrocodone apap 7.5
Hydrocodone street prices
New phentermine buy cheap
Cheap levitra link online xanax
Buy tramadol on