Elsa uw edu pl txtlist archive blank n tramadol

Elsa uw edu pl txtlist archive blank n tramadol

De belangrijkste wijzigingen houden hoofdzakelijk verband met de verzelfstan- diging van Arseus via de beursintroductie op 5 oktober 2007. Anderzijds zijn Bittner Pharma en Persee Medica in de loop van 2007 toegetreden tot de consolidatiekring, wat eveneens een impact heeft op balansniveau. Activa Het totaal aan vaste activa bedraagt 968,250 miljoen euro.

Dit bedrag is 119,790 miljoen euro hoger dan in 2006.

Deze toename verwijst voor 82,502 miljoen euro naar de immateriele activa. Zonder de afsplitsing van Arseus zou er een toename met 228 miljoen euro zijn, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op R&D, elsa uw edu pl txtlist archive blank n tramadol licenties, concessies, patenten en merken en de andere helft op goodwill van overgenomen ondernemingen (Bittner Pharma, Persee Medica). Ook voor de totale balanspost geldt een gelijklopende verdeling. Het balansbedrag voor materiele vaste activa is minder sterk gewijzigd (-7%). Zonder de afsplitsing van Arseus zou er een toename met 13 miljoen euro zijn.

Tegenover een netto inves- teringsbedrag van ongeveer 18 miljoen euro en opgenomen activa uit de acquisitie van Bittner Pharma en Persee Medica van zowat 17 miljoen euro, staan er voor nagenoeg 9 miljoen euro afschrijvingen en werd het piramidegebouw in Waregem (Belgie) voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Arseus. De netto investeringen vertegenwoordigen 2,4% van de geconsolideerde omzet, wat overeen- stemt met het gebruikelijke peil voor de OTC-activiteiten. In 2007 hadden deze investeringen hoofdzakelijk betrekking op de productievestiging van Bittner Pharma in Oostenrijk. De toename van de financiele vaste activa betreft de 24%-participatie in Arseus op datum van hydrocodone with apap 31 december 2007. De uitgestelde belastingvorderingen vertegenwoordigen een waarde van 26,384 miljoen euro. Zij hebben voornamelijk betrekking op overgedragen verliezen waarvan het waarschijnlijk is dat ze fiscaal worden aangewend in de toekomst. De overige vaste activa betreffen in hoofdzaak borgtochten.

Het totaal aan vlottende activa is voornamelijk door de afsplitsing van Arseus gedaald met 21% cheap no prescription hydrocodone tot 358,449 miljoen euro. Ook de wijzigingen van voorraden en handelsvorderingen vloeien quasi hydrocodone warnings volledig voort uit de afsplitsing van Arseus. Daarnaast werd elsa uw edu pl txtlist archive blank n tramadol de toename door de toetreding van Bittner Pharma en Persee Medica grotendeels uitgevlakt door bijzondere waardeverminderingen op beide balans- posten (cf.

niet-recurrente elementen in de resultatenrekening). De overige vlottende activa omvatten voornamelijk BTW- en belastingvorderingen en overlo- pende activa. De geldmiddelen en kasequivalenten zijn gestegen met 24%. Eigen vermogen en verplichtingen Het totale eigen vermogen bedraagt 612,166 miljoen euro. Dit bedrag is 106,431 miljoen euro hoger dan in 2006.

De toename van kapitaal en uitgiftepremies met 8,020 miljoen euro is volledig druglibrary org library cheap tramadol toe te wijzen aan de uitoefening van warrants. De overgedragen winst bedraagt 306,664 miljoen euro tegenover 206,745 miljoen euro in 2006. Deze toename heeft betrekking op het aandeel van de Groep in het geconsolideerd resultaat elsa uw edu pl txtlist archive blank n tramadol na uitkering van het dividend over het boekjaar 2006. Onder IFRS worden de ingekochte eigen aandelen in mindering gebracht van het eigen vermogen. De mutatie op deze balanspost is het resultaat van 1.065.744 eigen aandelen die in de loop van 2007 zijn ingekocht, en de vernietiging van 1.000.000 eigen aandelen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 februari 2007.No oversea pharmacy prescription xanax
Generic xanax manufactures
Get generic xanax