Drugstoretm com products buy tramadol

Drugstoretm com products buy tramadol

Dividend De betaalde dividenden in 2007 en 2006 waren respectievelijk 10,794 miljoen euro (0,40 euro per aandeel en 9,079 miljoen euro (0,32 euro per aandeel). Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 mei 2008 zal een dividend voor 2007 voorgesteld worden van 0,50 euro per aandeel, wat neerkomt op een totaal dividend van 13,fig buy tramadol buy cheap 103 miljoen euro. Dit te betalen dividend is niet in deze jaarrekening opgenomen.

Overige kortlopende schulden (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Vooruitbetalingen Overige schulden Overlopende rekeningen 8 220 12 472 1 749 21 380 12 121 Overige kortlopende schulden 20 692 35 250 (in duizend euro) 13.

Financiele schulden 31.12.2007 31.12.2006 Op meer dan 1 jaar 328 696 380 444 334 503 388 306 779 181 21 567 1 435 999 25 523 22 527 27 957 5 807 7 862 Leasingschulden en soortgelijke schulden Bankleningen Op ten hoogste 1 jaar drugstoretm com products buy tramadol Leasingschulden en soortgelijke schulden Bankleningen mr Kaskrediet Totaal leningen 357 030 416 263 De vervaldatum van de leningen op meer dan 1 jaar is als volgt: 31.12.2007 31.12.2006 (in duizend euro) Leasing- dose oxycontin en Bank- soortgelijke leningen schulden Leasing- en soortgelijke schulden Bank- leningen Op meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 2 395 263 733 3 824 324 115 Meer dan 5 jaar 3 412 64 963 4 038 56 329 Totaal langlopende leningen 5 807 328 696 7 862 380 444 Er zijn geen gewaarborgde verplichtingen meer. (31.12.2006: 1,350 miljoen euro.) Bankleningen De boekwaarde van de bankleningen is uitgedrukt in de volgende valuta's: (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Uitgedrukt in euro Uitgedrukt in US dollar 97 806 230 890 149 728 230 716 328 696 380 444 De lening in Amerikaanse dollar houdt verband met de US Private Placement en wordt gedekt door valuta- en renteswaps (zie Toelichting 3). De afdekking van de leningen aan reele-waardeafdekkingen en kasstroomafdekkingen is als volgt: (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Totaal bankleningen 328 696 380 444 Reele-waardeafdekking (187) (90) Kasstroomafdekking (4 495) (4 174) 324 014 376 180 De effectieve rentevoeten op de balansdatum waren als volgt: 31.12.2007 31.12.2006 (in duizend euro) Bedrag Effectieve Bedrag Effectieve rente rente Euro - gesyndiceerde lening 97 779 4,76% 122 886 3,92% Euro - Frankrijk 38 000 4,99% 38 000 3,93% US Private Placement 230 890 5,15% 230 716 4,78% Overige (37 973) (11 158) Leasingschulden en soortgelijke schulden Activa De materiele vaste activa omvatten de volgende bedragen waarbij de Groep een leasingnemer is in een buy phentermine no prescription 15 mg financiele leaseovereenkomst: (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Aanschaffingswaarde - Leasing en soortgelijke rechten 12 845 18 417 Gecumuleerde afschrijvingen (4 533) (6 791) Nettobedrag activa in leasing 8 312 11 626 Het nettobedrag van de leasingschulden en soortgelijke schulden betreft de volgende investeringen: (in drugstoretm com products buy tramadol duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Grond 528 528 Gebouwen 7 777 8 483 Installaties, machines en uitrustingen Meubilair en rollend materieel 7 2 384 231 Nettobedrag activa in leasing 8 312 11 626 Verplichtingen Leasingschulden - minimale leasebetalingen: (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Minder dan 1 jaar Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar Meer dan 5 jaar 958 2 891 3 614 1 676 4 690 5 070 Totale minimale leasebetalingen 7 463 11 436 Toekomstige financieringskosten op leasingschulden (877) (2 139) Contante waarde van drugstoretm com products buy tramadol de leaseverplichtingen 6 586 9 297 De contante waarde van de leaseverplichtingen is als volgt: (in duizend euro) 31.12.2007 31.12.2006 Minder dan 1 jaar Meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar Meer dan 5 jaar 779 2 395 3 412 1 435 3 824 4 038 Contante waarde van de leaseverplichtingen 6 586 9 297 Operationele leases De operationele leases houden hoofdzakelijk verband met gebouwen, opslagplaatsen en bedrijfswagens.Order generic xanax
Hydrocodone swollen spleen
Hydrocodone tollerance