Css tramadol hcl

Css tramadol hcl

31 maart 2010 Barbara De Saedeleer, CFO Geconsolideerde resultatenrekening (in duizend euro) Toelichting 2009 2008 Bedrijfsopbrengsten 822 825 817 490 Omzet 1 813 763 811 283 Overige bedrijfsopbrengsten 2 9 062 6 207 Bedrijfskosten (727 170) (718 916) Handelsgoederen, grond- css tramadol hcl en hulpstoffen (379 349) (344 201) Aankoop handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (372 620) (341 969) Wijziging in voorraden van grond- en hulpstoffen, onderhanden werken en gereed product (6 729) (2 232) Diensten en diverse goederen (208 185) (232 526) Personeelslasten 3 (99 415) (107 408) Afschrijvingen en waardeverminderingen 4 (21 164) (21 673) Wijzigingen in voorzieningen 4 2 560 3 389 Overige lasten 5 (21 617) (16 497) Waarvan herstructureringskosten (13 484) (9 901) Waarvan overige (8 133) (6 596) Bedrijfsresultaat 95 655 98 574 Financieringsbaten 965 1 315 Financieringskosten (26 276) (41 182) Financieel resultaat 6 (25 311) (39 867) Resultaat exclusief geassocieerde ondernemingen, voor belasting 70 344 58 707 Resultaat van geassocieerde ondernemingen (opgenomen volgens de methode van de vermogensmutatie) 2 702 3 569 Meerwaarde op verkoop participatie in geassocieerde ondernemingen 15 432 Resultaat van geassocieerde ondernemingen 18 134 3 569 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 88 478 62 276 Winstbelastingen 7 (11 566) (7 900) Resultaat na belastingen 76 912 54 376 Minderheidsbelangen (88) (117) RESULTAAT VAN DE PERIODE 76 824 54 259 Totaal aantal uitstaande aandelen op 31 december 24 227 303 24 227 303 Waarvan eigen aandelen 879 994 879 994 Gewogen gemiddelde na aftrek van ingekochte eigen aandelen 23 347 309 23 673 785 Netto winst per aandeel (in euro) 8 3,30 2,30 Verwaterde winst per aandeel (css tramadol hcl in euro)* 3,26 2,30 * Rekening houdend met de verwaterende impact van uitstaande warrants 'in the money'. De Toelichtingen maken integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening. Geconsolideerde balans (in duizend euro) Toelichting 2009 2008 Vaste activa 987 882 1 002 647 Immateriele vaste activa 9 905 319 878 967 Materiele vaste activa 10 43 244 50 074 Financiele vaste activa 11 1 940 46 467 Waarvan geassocieerde ondernemingen (via vermogensmutatiemethode) 44 527 Uitgestelde belastingsvorderingen 29 028 26 318 Overige vaste activa 8 351 821 Vlottende activa 350 570 414 606 Voorraden 12 109 794 122 931 Handelsvorderingen 13 164 223 202 242 Overige vlottende hoodia diet pill buy now tramadol activa 51 324 55 640 waarvan belastingsvorderingen 22 534 28 085 Geldmiddelen en kasequivalenten 14 25 229 33 793 TOTAAL ACTIVA 1 338 452 1 417253 EIGEN VERMOGEN 15 660 518 600 520 Kapitaal en uitgiftepremies 366 841 366 841 Overgedragen winst 325 219 262 815 Ingekochte eigen aandelen (24 144) (24 144) Reele waarde en andere reserves (1 284) 4 641 Cumulatieve omrekeningsverschillen (6 659) (9 850) Minderheidsbelangen 545 217 VERPLICHTINGEN 677 934 816 733 Langlopende verplichtingen 369 473 439 299 Langlopende voorzieningen 16 4 475 3 887 Pensioenverplichtingen 17 4 587 6 147 Uitgestelde belastingsverplichtingen 18 71 947 69 045 Langlopende rentedragende financiele verplichtingen 19 258 332 344 781 Overige langlopende verplichtingen 61 14 Afgeleide financiele instrumenten 19 30 071 15 425 Kortlopende verplichtingen 308 461 377 434 Kortlopende rentedragende financiele verplichtingen 19 19 085 101 850 Kortlopende handelsschulden 215 731 200 930 Kortlopende winstbelastingsverplichtingen 35 076 27 207 Kortlopende schulden m.b.t. personeelsverplichtingen 13 760 13 762 Overige kortlopende verplichtingen 20 24 809 28 631 Afgeleide financiele instrumenten 19 5 054 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 338 452 1 417253 De Toelichtingen maken integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening. Totaal opgenomen resultaat voor de periode Per 31 december 2008: Reele waarde & (in duizend euro) andere reserves Omrekenings- verschillen Overgedra- gen winst Minderheids- belangen Totaal eigen vermogen Winsten/(verliezen) in reele waarde op kasstroomafdekkingen 543 543 Winsten/(verliezen) in reele waarde op kasstroomafdekkingen - belastingseffect (184) (184) Wisselkoersverschillen (8 088) (8 088) Winst voor de periode 54 259 117 54 376 Totaal opgenomen resultaat voor de periode 359 (8 css tramadol hcl 088) 54 259 117 46 647 Per 31 december 2009: (in duizend euro) Reele waarde & andere reserves Omrekenings- verschillen Overgedra- gen winst Minderheids- belangen Totaal eigen vermogen Winsten/(verliezen) in reele waarde op kasstroomafdekkingen (9 014) (9 014) Winsten/(verliezen) in reele waarde op kasstroomafdekkingen - belastingseffect 3 063 3 063 Wisselkoersverschillen 3 191 3 191 Winst voor de periode 76 hyzaar protonix carisoprodol adalat cc phentermine canada 824 88 76 912 Totaal opgenomen resultaat voor de periode (5 951) 3 191 76 824 88 74 152 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizend euro) Aantal aandelen Kapitaal en premie- uitgiftes Eigen aan- delen Reele waarde & andere reserves Omreke- nings- verschil- len Overge- dragen winst Minder- heids- belangen Totaal eigen ver- mogen Bedrag per 31 december 2007 24 867 310 366 294 (63 242) 4 212 (1 762) 306 664 612 166 Totaal opgenomen resultaat voor de periode 359 (8 088) 54 css tramadol hcl 259 117 46 647 Kapitaalverhogingen 21 455 547 547 Aandelenoptieregeling voor werknemers 70 70 Vernietigde eigen aandelen 85 346 (85 346) 0 Ingekochte eigen aandelen (1 541 456) (46 248) 490 (45 758) Dividend op eigen aandelen 1 217 1 217 Dividend (13 104) (13 104) Aandelen in beweging van reserves van vennootschappen opgenomen via vermogensmutatie (1 365) (1 365) Andere 100 100 Bedrag per 31 december 2008 23 347 309 366 841 (24 144) 4 641 (9 850) 262 815 217 600 520 Totaal opgenomen resultaat voor de periode (5 951) 3 191 76 824 88 74 152 Kapitaalverhogingen Aandelenoptieregeling voor werknemers 26 26 Dividend op eigen aandelen 528 528 Dividend (14 536) (14 536) Aandelen in beweging van reserves van vennootschappen opgenomen via vermogensmutatie (412) (412) Andere 240 240 Bedrag per 31 december 2009 23 347 309 366 841 (24 144) (1 284) (6 659) 325 219 545 660 518 De Toelichtingen drugbuyers com hydrocodone maken integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.Buy tramadol at a cheap price online
Com drugs treatments tramadol side
Phentermine cod online pharmacy phentermine