Phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht, no prescription phentermine pill

Phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht

In 2009 werden er ondertussen hydrocodone lortab online nog 16.950 warrants vervallen of verbeurd verklaard, waardoor er op datum van deze publicatie 318.355 rechten zijn om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten, die enkel betrekking hebben op warrants. De gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 31,49 euro terwijl op 12 maart 2009 de slotkoers van het aandeel Omega Pharma 19,76 euro bedroeg.

Dit betekent dat er geen enkele warrant uitoefenbaar ('in the money') is. 132 Bij een hypothetische uitoefening van alle warrants zouden er 24.545.658 stemrechten zijn (24.227.303 + 318.355).

De meest recente situatie met betrekking tot het aantal aandelen en het aantal warrants is telkens terug te vinden op www.omega-pharma.be, in het Investor Center, onder de rubriek Info voor aandeelhouders. Warranthouders in de Raad van Bestuur en het Directiecomite Zie pagina 48-49. Opname van de warrantkost in de balans De reele waarde van de warrants wordt opgenomen in de balans onder het Eigen vermogen, gespreid over de periode van verwerving (cf. het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen). De reele waarde van de warrantplannen wordt als volgt berekend: effects of ritalin for adhd children •Aangezien de warrantplannen 1 en 2 dateren van voor 7 november 2002, is er volgens IFRS 2 geen specifieke berekening van de reele waarde vereist. •De reele waarde van de warrants uit warrantplan 3 werd bepaald met behulp van het Black-Scholes-waarderingsmodel. De reele waarde van deze warrants bedroeg volgens deze methode 1,315 miljoen euro in 2008 tegenover 1,247 miljoen euro in 2007. De belangrijkste componenten die in het model zijn gebruikt, zijn de aandelenprijs op de toekenningsdatum, de uitoefenprijs (zie schema hierboven), de standaardafwijking van de verwachte rendementen op de aandelenprijs (waarbij de volatiliteit op 40% is gezet en new tramadol online pharmacy het verwachte dividend op 0,50%), de looptijd van de warrants (zie bovenstaand schema) en de jaarlijkse risicovrije rente (5%). In het Black-Scholes waarderingsmodel wordt op basis van deze componenten de actuele waarde (present value) berekend van het aandeel ex-dividend en de uitoefenprijs.

Op deze manier, die vaak ook gehanteerd wordt om de waarde van verhandelbare call-opties te bepalen, wordt de reele waarde van de warrants vastgesteld. •Aangezien er geen uitoefenbare warrants meer zijn uit warrantplan 4 is er geen reele waarde opgenomen in de balans.

Opname van de warrantkost in de resultatenrekening De phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht kost voor de warrants wordt in de resultatenrekening opgenomen onder Overige personeelskosten. Voor de berekening van deze kost wordt de reele waarde van de warrants op datum van hun toekenning gespreid over de periode tot de definitieve verwerving van de warrants. Voor phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht 2008 bedroeg deze kost 68.057 euro tegenover 148.167 euro in 2007.

Dividend - op aandelen gebaseerde betalingen Het dividend over het boekjaar 2007 (0,50 euro bruto per aandeel) werd uitgekeerd in 2008 en bedroeg in totaal 13,103 miljoen euro. Het dividend over het boekjaar 2006 (0,40 euro bruto per aandeel) werd uitgekeerd in 2007 en bedroeg in totaal 10,794 miljoen euro. Op de jaarvergadering van 4 mei 2009 zal een dividend voor 2008 voorgesteld worden van 0,60 euro bruto per aandeel, wat neerkomt op een totaal dividend van 14,536 miljoen euro. Dit te betalen dividend is niet in deze jaarrekening opgenomen. De dividenden op eigen aandelen worden niet geschorst en uitgekeerd aan Omega Pharma NV. Informatie omtrent de Commissaris, zijn vergoeding en de bijkomende diensten De Commissaris van de Vennootschap is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht Peter Van den Eynde. Bezoldiging voor de Groep audit 2008 Omega Pharma Groep 628 Bezoldiging voor de mandaten van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren 196 Bezoldiging voor de mandaten van de personen met wie PricewaterhouseCoopers 432 Bedrijfsrevisoren verbonden is Bezoldigingen voor bijkomende diensten van de Commissaris voor de Groep Andere controleopdrachten 77 Belastingadviesopdrachten 0 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachen 0 Bezoldigingen voor bijkomende diensten phenazopyridine sulfisoxazole guaifenesin hydrocodone papain urea topical hydralazine fosfomycin ht van personen die met de Commissaris verbonden zijn Andere controleopdrachten 0 Belastingadviesopdrachten 121 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachen 30 Het Auditcomite heeft in zijn vergaderingen van 15 december 2008 en 25 augustus 2008 bevestigd dat de bovenvermelde diensten de onafhankelijkheid van de Commissaris niet in het gedrang brengen.Fda trying to pull oxycontin
Hydrocodone m357
Xanax ssri