New phentermine buy cheap pharmacy

New phentermine buy cheap pharmacy

Det finns heller inga garantier for att ett godkant patent kommer att utgora ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden.

Vidare finns det alltid en risk for tvister avseende intrang i patent och ovriga immateriella rattigheter. En sadan process ar kostnadskravande och skulle innebara negativa konsekvenser for Bolaget och dess finansiella stallning. Konjunkturutveckling och valutarisk Externa faktorer sasom inflation, valuta- och ranteforandringar, tillgang och efterfragan samt lag- och hogkonjunkturer kan ha inverkan pa rorelsekostnader, forsaljningspriser och aktievardering. PharmaLundensis framtida intakter och aktievardering kan bli negativt paverkade av dessa faktorer, vilka star utom Bolagets kontroll.

Vidare kan en del av Bolagets framtida forsaljningsintakter komma att inflyta i internationella valutor. Plagiat av lakemedel Vid framstallning new phentermine buy cheap pharmacy och lansering av ett nytt lakemedel finns det alltid en risk for plagiat av lakemedlet. Da PharmaLundensis IodoCarb(r) ar baserat pa det idag pa marknaden befintliga amnet joderat aktivt kol ar risken for att det fardiga lakemedlet plagieras storre an vid ett lakemedel som innehaller mer komplexa och "icke-kanda" bestandsdelar. Politisk risk PharmaLundensis kommer att verka i och genom ett antal olika lander i saval Europa som i ovriga varlden. Risker kan uppsta genom forandringar av lagar, skatter, tullar, vaxelkurser och andra villkor for utlandska bolag. PharmaLundensis paverkas aven av politiska och ekonomiska osakerhetsfaktorer i dessa lander. Ovanstaende kan medfora negativa konsekvenser for Bolagets verksamhet och resultat. AKTIEN Ingen tidigare offentlig handel med aktien PharmaLundensis aktie har inte varit foremal for officiell handel tidigare. Det ar darfor svart att forutse vilken handel och vilket intresse som Bolagets aktie kommer att fa. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig sa kan det medfora svarigheter for aktieagare att salja sina aktier. Det finns ocksa en risk att marknadskursen avsevart kan skilj'a sig fran kursen i detta erbj'udande. Aktieforsaljning fran nuvarande aktieagare Huvudagaren SkaneOrnen AB samt VD Staffan Skogvall ser sina aktieinnehav som en langsiktig placering och har undertecknat ett lock-up agreement, vilket beskrivs narmare under rubriken "Lock-up agreement" i detta memorandum. Pa new phentermine buy cheap pharmacy langre sikt finns dock en risk for att nuvarande aktieagare avyttrar delar eller hela sina innehav i PharmaLundensis. 56 Det finns en risk att aktiekursen genomgar stora variationer i samband med en listning pa AktieTorget.

Kursvariationer kan uppkomma genom new phentermine buy cheap pharmacy stora forandringar av kop- och saljvolymer och behover inte nodvandigtvis ha ett samband med PharmaLundensis underliggande varde. Kursvariationerna kan paverka Bolagets aktiekurs negativt.

Bolagsordning Antagen pa arsstamma den 29 april 2010. § 2 Styrelsens sate Styrelsen har sitt sate i Lunds kommun. § 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsforing av lakemedel.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgora lagst 545 875 kronor och hogst 2 183 500 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lagst 10 917 500 och hogst 43 670 000 stycken. § 6 Styrelse Styrelsen skall besta av lagst 3 och hogst 8 ledamoter med hogst 2 suppleanter. § 7 Revisor For granskning av bolagets arsredovisning samt styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning skall en eller tva revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. § 8 Kallelse till bolagsstamma Kallelse till bolagsstamma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphora skall kallelse istallet ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Kallelse till arsstamma samt kallelse till extra bolagsstamma dar fraga om andring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfardas tidigast sex och senast fyra veckor fore stamman.Metformin phentermine
Fentanyl hydrocodone withdrawal
Hydrocodone urine test
Buy from hydrocodone mexican pharmacy
Hydrocodone heart cardiac