Money name phentermine viagra xanax

Money name phentermine viagra xanax

Financiele analisten CLAIRE FISHER •fi'f rwl ' n w\. rw money name phentermine viagra xanax VESVTOHNLNDE 11 HACHfttlfigf m L CLAIRE FISHER tirHI'm J r-IPP Ml If ' PfTbVOHNENDE \ R iHHALtfrtfGf VS I [H (V , J . - T1 -] ill mixs \ Het aandeel Omega Pharma wordt gevolgd door de sell- side analisten van 12 beursmakelaars. In alfabetische volgorde: Beursmakelaar Analist Arkeon Finance Stephan Dubos(Parijs) Bank Degroof Marc Leemans (Brussel) BNP Paribas Fortis Tim Heirwegh (Brussel) Exane BNP Paribas Stephane Sumar (Parijs) Fortis Bank Nederland Mark van der Geest (Amsterdam) ING Sjoerd Ummels (money name phentermine viagra xanax Brussel) KBC Securities Jan De Kerpel (Brussel) Kempen en Co Chris Kaashoek (Amsterdam) Petercam Jan Van den Bossche (Brussel) Rabo Securities Philip Scholte (Amsterdam) Royal Bank hydrocodone during pregnancy of Scotland Wim Gille (Amsterdam) UBS David Kerstens (Londen) •3 mei 2010 (19.00 u): Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders •5 mei 2010: Ex-dividend datum •7 mei 2010: 'Record date' •10 mei 2010: Betaalbaarstelling van het dividend •19 juli 2010 (17.45 u): Trading Update over het tweede trimester 2010 •26 augustus 2010 (17.45 u): Publicatie halfjaarresul- taten 2010 •19 oktober 2010 (17.45 u): Trading Update over het derde trimester 2010 •20 januari 2011 (17.45 u): Trading Update over het vierde trimester 2010 en het boekjaar 2010 Corporate website De documenten van de Vennootschap die publiek worden gemaakt, zijn gratis beschikbaar op de corporate website www.omega-pharma.be.

Deze documenten kunnen ook kosteloos op de zetel van de Vennootschap worden verkregen. Het betreft in hoofdzaak de statuten van de Vennootschap, het Corporate Governance Charter met de buy xanax with bijlagen, de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag, het tussentijds verslag en de persberichten.

Algemene Vergadering en voorstellen van besluiten De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats fioricet buy xanax adipex beta adrenergic op de zetel van de Vennootschap de eerste maandag van mei om 19.00 u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De eerstvolgende Algemene Vergadering is vastgelegd op 3 mei 2010. De oproeping, de agenda en het volmacht- formulier voor elke Algemene Vergadering worden op de corporate website opgenomen onder de rubriek Persberichten.

De toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zijn terug te vinden in de statuten en worden tevens vermeld in de oproeping van elke Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die, individueel of gezamenlijk, min- stens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen voorstellen voor de agenda op voorwaarde dat de phentermine order phentermine online voorstellen minstens 90 dagen vooraf ingediend worden bij de Raad van Bestuur. Aan de Algemene Vergadering van 3 mei 2010 zullen volgende voorstellen tot besluit worden voorgelegd: •Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afge- sloten op 31 december 2009. •Voorstel money name phentermine viagra xanax tot goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening, inclusief een bruto dividend van 0,80 euro per aandeel.

•Voorstel tot kwijting bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

•Voorstel tot vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur op 60.000 euro en voor ieder van de andere niet-uitvoerende bestuurders op 30.000 euro. •Voorstel tot herbenoeming van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys tot niet-uitvoerende bestuurder voor een money name phentermine viagra xanax periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014.

•Voorstel tot herbenoeming van Mercuur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone, tot onaf- hankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014.How strong is oxycodone
Evaluation adderall adhd add treatment
Edu mtesi buy xanax
Real phentermine without a prescription