Information medical phentermine

Information medical phentermine

26 Vid genomforande av en mindre omfattande Proof of concept-studie kan Bolaget health drugs tramadol hcl s komma att genomfora information medical phentermine ytterligare en studie som kan pavisa substansens effekter innan Bolaget ansoker om en Fast track-registrering hos den europeiska lakemedelsmyndigheten (EMA).

Dose-finding-studie (Fas IIb) Skulle Proof of concept-studien bli framgangsrik avser Bolaget att genomfora en Fas IIb-studie, for att ytterligare befasta den pavisade effekten. I studien ges olika mangd av substansen till ett antal olika grupper. Iakttagelser gors for varje grupp och darigenom kan man faststalla den optimala dosen som ger maximal effekt och sa fa biverkningar som information medical phentermine mojligt. Vid beviljad Fast track-status for IodoCarb(r) kan Bolaget genomfora Fas IIb studien med omkring 80-100 svart KOL-sjuka patienter. For att kunna genomfora denna studie ar Bolaget i behov av ytterligare kapital, cirka 10-15 MSEK. I samband med Fas IIb-studien kan det vara lampligt att utfora en sa kallad "shelf-life"-studie, dar substansens hallbarhet undersoks. Fas III-studie PharmaLundensis kommer efter en genomford Fas IIb-studie (beraknas till sommaren 2012) att fatta ett strategiskt beslut om den kommande Fas information medical phentermine III-studien. Om Bolaget valjer att genomfora studien i egen regi ar Bolaget i behov av ytterligare cirka 20-40 MSEK. Om Bolaget istallet valjer att utlicensiera substansen, salja hela eller delar av verksamheten eller inga partnerskap med extern part for att genomfora studien, kommer sannolikt inget ytterligare emissionskapital att behovas.

I dagslaget har inga konkreta beslut tagits i denna fraga. Om IodoCarb(r) beviljas Fast track kommer Fas III-studien att genomforas med cirka 200-300 patienter. Syftet med denna studie ar att ytterligare studera effekten av substansen. Vidare mojliggors i en Fas III-studie att finna eventuella mer ovanliga biverkningar som substansen kan ge upphov till. MARKNAD PharmaLundensis har for narvarande ingen produkt pa marknaden. Detta avsnitt beskriver foljaktligen den marknad som PharmaLundensis har for avsikt att bearbeta framover.

27 KOL ar idag en av de vanligaste och snabbast vaxande folksjukdomarna i varlden. Man anser att bara i Sverige ar meUan 500 000-700 000 personer drabbade av sjukdomen och motsvarande siffra i resten av varlden ar ungefar 600 miljoner. Till skillnad fran andra stora sjukdomar som hjart- karlsjukdom inklusive stroke, okar dodligheten i KOL. 2002 var sjukdomen den femte vanligaste dodsorsaken i varlden och ar idag den fjarde vanligaste.

Saledes finns ett stort behov av forbattrad behandling for KOL-patienter.

I takt med att befolkningen aldras i vastvarlden okar forekomsten av KOL. Den stora frekvensen av cigarettrokning i manga utvecklingslander kommer aven att oka forekomsten av KOL om ett antal ar. WHO raknar darfor med att sjukdomen ar 2020 kommer att vara den tredje vanligaste dodsorsaken i varlden. Stor potential Enligt styrelsens bedomning ar dagens behandlingar av KOL bristfalliga, vilket tydligt illustreras av att manga manniskor dor av sjukdomen varje ar. PharmaLundensis hypotes ar att KOL inte ar en obotlig sjukdom, utan ar fullt mojlig att behandla med ratt substanser.

Styrelsen anser att Bolagets IodoCarb(r) har information medical phentermine en stor potential att ta marknadsandelar fran befintliga behandlingar om den, i kliniska studier, bade forbattrar livskvalitet och lungfunktion hos de KOL-sjuka. I det fall IodoCarb(r) vid kliniska studier visar sig effektivt, kommer enligt styrelsens order phentermine no prescription required bedomning, stora fordelar information medical phentermine att uppnas bade for patienter och for samhallet. Kostnader Forutom de fysiska pafrestningar och det lidande som sjukdomen orsakar manniskor, beraknas KOL kosta det svenska samhallet cirka nio miljarder SEK varje ar, i genomsnitt 13 400 SEK per patient.Com new tramadol discount or cheap tramadol
Buy xanax in europe
Heap tramadol
Drug interaction of tramadol