Hydrocodone long term use

Hydrocodone long term use

Tevens is zij van oordeel dat er een langetermijnincentive dient inge- bouwd te worden onder de vorm van warrants.

Op basis van voormeld advies heeft de Raad van Bestuur het remuneratiebeleid voor de leden van het Directiecomite over 2009 vastgelegd. Er deden zich in 2009 geen wijzigingen voor ten aanzien van hydrocodone long term use het remuneratiebeleid dat werd gehanteerd in 2008. Remuneratiebeleid Directiecomite hydrocodone long term use De vergoeding van de leden van het Directiecomite bestaat uit een vaste component, een variabel gedeelte gekoppeld aan de prestaties van de Vennootschap en warrants die de directieleden op langere termijn de mogelijkheid bieden tot participatie in de Vennootschap. De vaste component van de vergoeding van de leden van het Directiecomite wordt hydrocodone long term use jaarlijks vastgesteld. Voor de bepaling van deze vaste vergoeding wordt rekening gehouden met de uitgeoefende functie en de marktvoorwaarden. Naast de marktconforme vaste vergoeding, stelt de Raad van Bestuur, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomite, jaarlijks een bonusplan op, zodat de doelstellingen van het Directiecomite overeenstemmen met de doelstellingen best order phentermine place umaxppc van de Vennootschap. De variabele remuneratiecomponent wordt voor alle leden van het Directiecomite op jaarbasis berekend op basis van dezelfde criteria die hoofdzakelijk omzet en rentabiliteit gerelateerd zijn. Voor alle criteria wordt een scoreschaal ontwikkeld, waarmee de remuneratie gemoduleerd wordt naargelang de mate waarin een bepaald criterium werd vervuld. In 2009 waren de objectieve criteria omzet, EBITDA, voorraadniveau, FCF en Kicker op EBITDA (waardoor een bonus van maximaal 117% mogelijk was). Om concurrentiele redenen kunnen hierover geen concrete cijfermatige gegevens worden vrijgegeven. Voor 2009 vertegenwoordigt de maximaal haalbare variabele remuneratiecomponent 29% van de totale vaste en variabele hydrocodone long term use remuneratie van de leden van het Directiecomite. De Raad van Bestuur behoudt zich verder het recht voor de evaluatie van de criteria individueel of voor het ganse Directiecomite wellbutrin xl vs adderall aan te passen op basis van individuele of groepsprestaties binnen of buiten deze criteria. De warrants worden in voorkomend geval uitgegeven onder Warrantplan 3, goedgekeurd door de Raad van bestuur op 1 april 2003. Elke warrant geeft, mits betaling van een uitoefenprijs, recht op een aandeel van de Vennootschap. De warrants zijn uitoefenbaar ten belope van 25% per jaar vanaf het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden. De uitoefenprijs van de warrants is gelijk aan het gemiddelde van de koersen gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de uitgifte van de warrants. Voor de bepaling van het aantal toe te kennen warrants wordt rekening gehouden met de functie van het betrokken directielid.

Voor 2010 worden geen wijzigingen in het remuneratiebe- leid hydrocodone long term use voor de leden van het Directiecomite vooropgesteld, behoudens de objectieve criteria die voor het jaarlijks bonusplan worden weerhouden.Com ester hydrocodone online site
Discount pharmacy adderall
Hydrocodone m367 information