Phentermine no prescription pharmacy

Phentermine no prescription pharmacy

Daarnaast voert de Groep ook zelf bepaalde ontwikkelingsactiviteiten.

Indien Omega Pharma er evenwel niet in slaagt om een hoog tempo van innovatie en technologische ontwikkelingen te handhaven en er bijgevolg niet in slaagt om de innovatieve oplossingen te creeren die vereist zijn om te voldoen aan de behoeften van de markt, kan dit een nadelig effect hebben op zijn bedrijfsactiviteiten, financiele toestand, vooruitzichten en/of bedrijfsresultaten. De resultaten van de Groep kunnen het meest beinvloed worden door veranderingen in de segmenten waarin de grootste omzet wordt gerealiseerd, zoals afslanking, luizenbestrijding, wrattenbehandeling, zwangerschapstesten, producten tegen het snurken, vitamines en dergelijke. Risico op inadequate bescherming van merken en andere intellectuele eigendommen Omega Pharma doet een beroep op een combinatie van handelsmerken, hydrocodone on line prescription handelsnamen, vertrou- welijkheids- en geheimhoudingsclausules en -overeenkomsten en auteursrechten om zijn rechten op het intellectuele eigendom in zijn producten te definieren en te beschermen.

Het is van groot belang dat Omega Pharma in staat is om deze merken en handelsmerken in de toekomst te blijven gebruiken en dat de Onderneming alle waardevolle intellectuele eigendommen in afdoende mate beschermt door handelsgeheimen te vrijwaren of juridische procedures te hante- ren zoals de registratie van handelsmerken en octrooien. Indien de bovenvermelde procedures er niet in slagen om de intellectuele eigendomsrechten van de Groep volledig te beschermen in een van zijn belangrijkste markten, dan is het mogelijk dat derden (inclusief de concurrentie) haar vernieuwingen of producten commercialiseren of haar know-how gebruiken, wat een nadelige invloed kan hebben op de bedrijfsactiviteiten, de financiele toestand, de vooruitzichten en/of de bedrijfsresultaten van Omega Pharma. Omgekeerd kan Omega Pharma niet garanderen dat haar activiteiten of die van haar licentie- nemers, niet occasioneel onopzettelijk een inbreuk zullen plegen op de octrooien die eigendom zijn van anderen. De Groep kan mogelijk veel tijd en inspanningen besteden en kan juridische kosten oplopen indien de Groep zich moet verdedigen in rechtszaken over intellectuele eigen- domsrechten. Als blijkt dat Omega Pharma een inbreuk heeft gepleegd op de octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, dan kan de Groep onderworpen worden aan aan- zienlijke schadeclaims, die een wezenlijke impact kunnen hebben op de kasstromen, de bedrijfsactiviteiten en financiele toestand, de vooruitzichten en/of bedrijfsresultaten van de Groep. Ook is het mogelijk dat de Groep de ontwikkeling, het gebruik of de verkoop van het relevante product of proces moet stopzetten, of dat de Groep een licentie moet verkrijgen op de betwiste rechten, die mogelijk niet beschikbaar is, phentermine no prescription pharmacy of niet pill identification generic phentermine no prescription pharmacy xanax 34879 onder commercieel redelijke voorwaarden.

Omega Pharma heeft een specifieke functie 'Intellectual Property' gecreeerd die erop toeziet dat de huidige rechten van de Vennootschap op dit vlak gevrijwaard blijven en dat nieuwe merken, formules en technologieen adequaat worden beschermd en geen inbreuk inhouden op rechten van derden. Risico van verminderde merkherkenning of phentermine no prescription pharmacy negatief merkbeeld De handels- en productmerken van Omega Pharma bepalen in sterke mate de marktpositie en concurrentiekracht van de Groep.Hydrocodone favicon ico
Hydrocodone metabolizes
Hydrocodone irregular heartbeat
Drug testing hydrocodone mg chemical powder