Mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi, 200612289717 alazhar.gov.eg data tramadol ultram.htm, net phentermine site

Mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi

Dit warranten- plan wordt ingevoerd ten gunste van personeelsleden, van consulenten en andere belangrijke derden. De uitoefenprijs van een warrant is, per aandeel, tenminste gelijk aan de waarde van het aandeel dat voorwerp uitmaakt van de warrants. De waarde van de aandelen die het voorwerp uitmaken van dit warrantenplan wordt als volgt bepaald: de waarde van het aandeel van de vennootschap is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel gedurende 30 beursdagen die de datum van de uitgifte voorafgaan. Ten indicatieve titel betekent dit het gemiddelde pay pal order phentermine van de beurskoers gedurende 30 beursdagen voorafgaand aan 13 mei 2003, zijnde cod hydrocodone online 20,48 EUR. Verantwoording van de verrichting: de mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi hierboven weergegeven uitoefenprijs is de minimumprijs zoals voorgeschreven in artikel 598, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en geldt zowel voor werknemers, consulenten en belangrijke derden van Omega Pharma hydrocodone / apap NV. De bedoeling is mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi niet de warranthouders als dusdanig te com health tramadol bevoordelen maar hen te motiveren door hen enerzijds het perspectief te bieden dat ze bijdragen tot groei van de vennootschap, waarvan ze de drijvende kracht vormen en hen anderszijds de mogelijkheid te geven om te delen in de meerwaarden die kunnen voortvloeien uit een waardevermeerdering van de aandelen waarop ze zullen kunnen inschrijven.

Vermogensrechtelijke gevolgen: Deze zijn als vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris opgemaakt in het kader van het bestuur van het voorkeurrecht. In de veronderstelling dat op alle warrants wordt ingeschreven en dat ze allemaal worden uitgeoefend, zou een totaal van 76.700 nieuwe aandelen kunnen uitgegeven worden, hetzij 0,274 % van het totaal aantal bestaande aandelen op datum van de beslissing van de Raad van Bestuur. De personeelsleden tewerkgesteld in Belgie zullen een prijs betalen van een minimum van 9% van de uitoefenprijs van het aandeel.

Consulenten en belangrijke derden die door de Raad van Bestuur worden geselecteerd, betalen een prijs van minimum 16 % van de uitoefenprijs van het aandeel.

De voorzitter verklaart dat de vennootschap op de hoogte is van de bekendmakings- verplichting voorgeschreven door artikel 523 mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi van het Wetboek van vennootschappen, met name dat deze notulen in het jaarverslag moeten worden opgenomen. De voorzitter verklaart dat deze transactie niet onderworpen is aan artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van de Raad van Bestuur van 16 december 2003 tot uitgifte van warrants in het kader van het toegestaan kapitaal ten voordele van personeelsleden, consulenten en belangrijke derden van de vennootschap en haar filialen, delen de bestuurders Marc Coucke en Couckinvest NV mee dat zij een belang hebben als geviseerd door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, met name heeft de naamloze vennootschap "Couckinvest" een onrechtstreeks belang via een mogelijke bevoordeling van haar gedelegeerde bestuurder, de heer Marc Coucke en de heer Marc Coucke zelf, een rechtstreeks belang als hierna zal blijken, en dat zij bijgevolg niet verder zullen deelnemen aan de mujweb.cz order pillstore xanax xanax.zdravi beraadslaging noch aan de stemming.How addictive is oxycodone
Intermittent acting oxycodone
Adipex au phentermine site xenical