Com pillsinfo xanax xanax

Com pillsinfo xanax xanax

De statuten van de Vennootschap voorzien bovendien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, waarbij de i hydrocodone hydrocodone apap helft plus een van de bestuurders zullen com pillsinfo xanax xanax dienen benoemd te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door Couckinvest NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrecht.

De statuten van de Vennootschap kunnen door een Buitengewone Algemene Vergadering worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen en de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Bevoegdheden voor de uitgifte of inkoop van aandelen De Buitengewone Algemene Vergadering van 7 juli 2006 heeft aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toegekend om het kapitaal in een of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van 16.296.833,81 euro, op een manier en onder de voorwaarden die door de Raad van Bestuur zullen worden bepaald, binnen de termijn van vijf jaar vanaf de publicatiedatum van het besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Op 31 december 2009 is de Raad van Bestuur nog steeds gerechtigd om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van 16.066.977,41 euro.

De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 juni 2009 verleende aan de Raad van Bestuur de machtiging om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen com pillsinfo xanax xanax te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, aan een prijs die niet com pillsinfo xanax xanax lager mag zijn dan 1,00 euro en niet hoger dan het gemiddelde van com pillsinfo xanax xanax de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met 10% en dit op zulke wijze dat de Vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. De Raad van Bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen. Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de Vennootschap door rechtstreekse dochter- vennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur heeft in 2009 geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen. Per 31 december 2009 houdt de Vennootschap 879.994 aandelen in portefeuille met een totale boekwaarde ten belope van 24.144.000 euro. Overeenkomsten waarbij de Vennootschap partij is en die in werking treden, wijzigingen ondergaan of aflopen in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap na een openbaar overnamebod De Facility Agreement, afgesloten op 1 december 2006 tussen Omega Pharma NV (als Company en Original Borrower), Omega Pharma Holding (Nederland) BV (als Original Borrower), bepaalde dochtervennootschappen van Omega Pharma NV vermeld in de overeenkomst (als Original Guarantors), ING Bank NV (als Arranger en Agent) en de financiele instellingen vermeld in de overeenkomst (als Original Lenders). De Note Purchase Agreement, afgesloten op 27 juli 2004 tussen Omega Pharma NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen ver- com pillsinfo xanax xanax meld in de overeenkomst enerzijds en de Purchasers anderzijds.

Beide overeenkomsten voorzien in clausules die in werking treden in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap. In het Warrantplan 3 is tevens een wijziging van controle clausule voorzien. In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen werden voormelde clausules door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar bestuurders of werknemers die in vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders of werknemers ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien Er bestaan geen dergelijke overeenkomsten. Melding van Aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van artikel 74 van de wet op de openbare overnamebiedingen De Vennootschap ontving een afschrift van de aanmeldin- gen van Couckinvest NV en de heer Marc Coucke aan de CBFA krachtens artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit deze aanmeldingen blijkt dat Couckinvest NV en Marc Coucke op 1 september 2007 in onderling overleg in het bezit waren van meer dan 30% van de aandelen van de Vennootschap.Detox oxycodone rapid
Generic oxycontin yellow
Hydrocodone buy
Hydrocodone medication use