Buy xanax on

Buy xanax on

Ett alternativ ar att satta upp en egen forsaljningsorganisation. Ett annat alternativ ar att forsaljningen sker genom samarbete med ett medelstort lakemedelsbolag, som har representation pa alla viktiga marknader i varlden. Ett sadant bolag erbjuder sannolikt storre royalty till PharmaLundensis an "big Pharma". PharmaLundensis kommer primart att prioritera den europeiska marknaden och siktar darefter in sig pa USA och Japan. Detta ar for narvarande de tre storsta lakemedelsmarknaderna i varlden. 25 KLINISKA STUDIER Genomforda studier Arbetet med PharmaLundensis projekt inleddes redan under Staffan Skogvalls (grundare och VD) doktorandtid under aren 1993-1999. Skogvall utvecklade under denna tid en djup och delvis helt ny forstaelse for den grundlaggande regleringen av luftvagarnas diameter. I publikationer fran denna tid beskrev Skogvalls forskargrupp att en tidigare ganska forsummad celltyp (buy xanax on NEE-celler), som endast utgor tva till tre procent av slemhinnecellerna, i sjalva verket star for den how long is oxycodone in blood kraftfullaste regleringen av bronkdiametern. Denna forskning kom sedan att bli grunden for en ny hypotes, som kan forklara orsaken till den svara lungsjukdomen com buy cheap tramadol online KOL, och hur den kan behandlas. Undersokningar, som stodjer Bolagets uppfattning att NEE-cellerna har en nyckelroll vid KOL, har utforts av docent Jonas Erjefalt (lungforskare pa Universitetet i Lund samt styrelsemedlem i PharmaLundensis). Dessa studier visar att antalet NEE-celler (infargade med NSE och PGP) ar buy xanax on kraftigt minskade vid svar KOL, och att det bara finns en tredjedel respektive halften av det normala antalet NEE-celler jamfort med normala lungor. Vidare har det, i tester som utforts av Bolaget, tydligt framkommit att IodoCarb(r) pa ett mycket effektivt satt binder kvicksilver. Vid studier som utforts har 0.1 g IodoCarb(r) (vilket endast motsvarar ungefar en knivsudd) placeras i en liter vatten med salter motsvarande de som buy xanax on finns i kroppen, och darefter har en hog dos kvicksilversalt tillsatts (is tramadol hcl 100 ggr mer an vad som kan forvantas finnas i kroppen).

IodoCarb(r) binder pa en timme cirka 99 procent av kvicksilvret. Ett antal KOL-sjuka, som pa eget initiativ intagit hydrocodone no prescription canada joderat aktivt kol, uppger att deras lungfunktion och livskvalitet forbattrats patagligt efter intag av joderat aktivt kol.

Detta maste betraktas som ytterligare ett starkt stod for att Bolagets hypotes ar korrekt. Proof of concept-studie (Fas I och Fas IIa) Efter buy xanax on det att PharmaLundensis har tagit fram en GMP-substans av IodoCarb(r) kommer Bolaget att initiera en sa kallad Proof of concept-studie. En Proof of concept-studie ar en kombinerad Fas I- och Fas IIa-studie. I studien, som ar planerad att genomforas med 40 KOL-sjuka patienter (inklusive en placebo-/kontrollgrupp), testas biverkningar av substansen. Aven inledande tester av substansens egenskaper genomfors. Studien beraknas kunna paborjas under varen 2011 och tar darefter cirka tre manader att genomfora. Proof of concept-studien kommer att utformas och genomforas i samarbete med Professor Claes- Goran Lofdahl vid lungkliniken pa Universitetssjukhuset i Lund.Css tramadol without prescription
Com health tramadol
How long is oxycodone in blood