Buy tramadol online shoulddothis com

Buy tramadol online shoulddothis com

OVRIGT " Det finns inga nyemissioner under registrering.

" Utover de buy tramadol online shoulddothis com bemyndiganden som beskrivs pa foregaende sida finns det inga beslutade men ej genomforda okningar eller ataganden om att oka aktiekapitalet.

" Inga utestaende optionsprogram finns vid upprattandet av detta memorandum.

Dock har PharmaLundensis VD och styrelseledamot Staffan Skogvall privat valt att stalla ut optioner till ett antal nyckelpersoner knutna till Bolaget. Dessa beskrivs narmare under rubriken "Privat utstallda optioner", under huvudrubriken "Agarforhallanden" . " Savitt styrelsen kanner till foreligger det inte heller nagra aktieagaravtal mellan Bolagets agare. " Under senaste och nuvarande phentermine without a prescription cheap rakenskapsaren har inga officiella uppkopsbud gjorts av buy tramadol online shoulddothis com nagon tredje part. " Om emissionen som beskrivs i detta memorandum fulltecknas dog pain tramadol kommer 2 150 000 aktier att nyemitteras. Det innebar en utspadning om 15,7 procent for befintliga aktieagare som inte tecknar aktier i den aktuella emissionen.

" Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras.

Det finns darfor inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att salja vardepapper i denna emission. 41 " PharmaLundensis har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) for sin aktie i samband med listningen pa AktieTorget.

Syftet ar att framja en god likviditet i aktien samt sakerstalla en lag spread mellan kop- och saljkurs i den lopande handeln. Atagandet paborjas i samband med Bolagets listning pa AktieTorget. Agarforhallanden AGARFORTECKNING PER 10 MAJ 2010 Namn Antal aktier Andel av roster och kapital SkaneOrnen AB* 7 670 000 66,6 Staffan Skogvall 2 400 000 20,8 Ovriga (cirka 55 st) 1 447 500 12,6 Totalt 11 517 500 100,00 *SkaneOrnen AB kontrolleras av slakten Skogvall. VD och styrelseledamot Staffan Skogvall ar aven firmatecknare styrelseledamot i SkaneOrnen AB. AGARFORTECKNING EFTER GENOMFORD EMISSION Namn Antal aktier Andel av roster och kapital SkaneOrnen AB 7 670 000 56,1 Staffan Skogvall 2 400 000 17,6 Ovriga 1 447 500 10,6 Aktier som nyemitteras* 2 150 000 15,7 Totalt 13 667 500 100,00 *Under forutsattning av fulltecknad nyemission. PRIVAT UTSTALLDA OPTIONER Staffan Skogvall har privat utstallt optioner pa en cheap link online phentermine xanax del av sitt befintliga aktieinnehav till ett antal nyckelpersoner.

Professor buy tramadol online shoulddothis com Claes-Goran Lofdahl och Dr Jonas Erjefalt ager ratt att vardera forvarva 200 000 aktier i Bolaget fran huvudagaren inom 1 ar fran genomford "Proof of concept"- studie. Doktor Oskar Axelsson, CTO Spago Imaging AB, har erhallit 200 000 optioner for att tillhandahalla expertkompetens inom kemiarbete.

Dr Erik Lunell har erhallit 212 buy tramadol online shoulddothis com 950 optioner och Civ Ek Ingmar Karlsson 100 000 optioner som kan losas in mot aktier da Bolagets forsta produkt kommit ut pa marknaden. Da inga aktier kommer att nyemitteras vid nyttjande av dessa optioner forekommer darmed ingen utspadning for befintliga aktieagare. Dock kommer Staffan Skogvalls agande i Bolaget att minska.

LOCK-UP AGREEMENT Infor listningen pa AktieTorget har VD Staffan Skogvall samt huvudagaren SkaneOrnen AB tecknat ett sa kallat lock-up avtal med AktieTorget AB. Detta lock-up avtal innebar att ovan namnda parters innehav i PharmaLundensis AB (publ) endast far avyttras enligt foljande modell: Staffan Skogvall och SkaneOrnen AB forbinder sig att behalla atminstone 95 procent av sina respektive innehav i PharmaLundensis AB (publ) fram till dess att Bolaget har publicerat resultaten fran den planerade Proof of concept-studien. 42 hydrocodone tabqua Om det finns synnerliga skal, far AktieTorget dock medge buy tramadol online shoulddothis com undantag fran denna overenskommelse. Dock skall detta pa forhand meddelas marknaden via pressmeddelande pa Bolagets och AktieTorgets hemsida. Finansiell oversikt Inledning PharmaLundensis bildades 2006 och verksamheten inleddes under inledningen av 2007.

Bolaget har sedan dess bedrivit forskning och utveckling av en substans for behandling av KOL. I den finansiella oversikten presenteras rakenskaper for det forlangda rakenskapsaret 2007 samt for rakenskapsaren 2008 och 2009.Drug oxycontin testing
Hydrocodone rash photos
Because phentermine viagra xanax
Hydrocodone addiction withdrawal symptoms