Buy hydrocodone online cheap/free online consultation, hydrocodone and tramadol for withdrawl

Buy hydrocodone online cheap/free online consultation

De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan de vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgelegd. De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping. De houders buy hydrocodone online cheap/free online consultation van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennoot- schap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Controle van de jaarrekeningen De controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap werd toevertrouwd aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., vertegen- woordigd door de heer Lieven Adams. Raadpleging van de documenten van de Vennootschap De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, statuten, jaarverslagen en andere informatie (zoals beoogd in de K.B.'s van 3 juli 1996 betreffende verplichtingen inzake occasionele en periodieke informatie van emittenten waarvan de financiele instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs) die ten behoeve van de aandeelhouders publiek gemaakt worden, kunnen kosteloos op de zetel van Omega Pharma worden verkregen.

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende verslagen worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgie. De statuten kunnen verkregen worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent.

Maatschappelijk doel (artikel 3 van de statuten) De vennootschap heeft tot doel: •de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie ... ) in, alsook de productie en de verdeling van parafarmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen, plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toilet- artikelen en hulpmaterialen voor de apotheek en medische apparatuur, alsook alle daarmee buy hydrocodone online cheap/free online consultation verband houdende of aanverwante artikelen en producten; •de handel onder al zijn vormen van consumptie-artikelen, buy hydrocodone online cheap/free online consultation zoals algemene voeding, dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpak- kingsmaterialen, kledij; •de fabricatie, ontwerp, aankoop en verkoop van machines voor de voedingsindustrie, cosmetische en farmaceutische industrie en meubelindustrie.

Kopen, verkopen, oprichten van onroerende goederen en makelaar in onroerende goederen; •de aan- en verkoop, de huur en verhuur en de leasing van rollend materiaal; •het verlenen van dienstprestaties buy hydrocodone online cheap/free online consultation van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en adminis- tratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. 14 Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgie adderall online pharmacy prescription of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal (artikel 5 van de statuten) Het kapitaal van Omega Pharma bedraagt EUR 16.160.659,65 op datum van 6 februari 2004 en is vertegenwoordigd door 28.135.263 volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van een/achtentwintig miljoen honderd vijfendertig duizend tweehonderd drieenzestigste (1/28.135.263ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Verwerving van en beschikking over eigen aandelen (artikel 12 en artikel 52 van de statuten) De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennoot- schappen. De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiele notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. De algemene vergadering van 15 juli 2003, waarvan de besluiten werden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch aviane interactions with tramadol Staatsblad op 5 augustus 2003 onder het nummer 03084098, heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 620 tot en met 625 en 630 van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter hydrocodone apap syrup doseage vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.Dangerous much oxycodone
Bt hydrocodone ibuprofen tbtev fioricet
Com group buy online tramadol
Endone oxycodone